Arkivbildare: DINGTUNA MEJERIFÖRENINGS ARKIV

Grunduppgifter

DINGTUNA MEJERIFÖRENINGS ARKIV
98
1884 - 1939
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 98 DINGTUNA MEJERIFÖRENINGS ARKIV Den 25 februari 1884 bildades Dingtuna Mejeriförening. Stadgar antogos s.å. Föreningen hade som andra vid denna tid bildade kooperativa företag på landet till uppgift att tillvarataga och förädla medlemmarnas produkter. En enkel mejerianläggning uppfördes i Gillberga. Föreningens första styrelse hade följande sammansättning: rusthållare J.M. Lindström i Folkesta, ordförande, nämndeman O. Carlsson i Froby, lantbrukare A.G. Andersson i Gillberga och arrendator L. Jansson i Ekeby. Från på skilda håll anlagda kylningsfilialer framfördes mjölken till mejeriet, genom föreningens försorg. Rusthållare J.M. Lindström var en temperamentsfull och egensinnig herre som snart råkade i luven på sina kamrater i föreningen. Den 30 januari 1885 uteslöts han ur denna. Ny ordförande blev A.G. Andersson. Avsikten var från början, att så mycket som möjligt av mjölken skulle förädlas till smör och ost. Emellertid gick ostförsäljningen trögt, och föreningen tvangs gå ut på Stockholmsmarknaden för att vinna avsättning för sin skummjölk. För vinnande av en fastare organisation och möjliggörande av önskad utvidgning och konsolidering av rörelsen uppkom år 1881 i styrelsen tanken att ersätta föreningen med ett bolag. Förberedelser till en rationalisering av driften gjordes nu. Filialerna och en i Stockholm driven mjölkhandel indrogs, leverantörerna ålades svara för framforslingen av mjölken och separatorer köptes. Med år 1888 upphörde föreningen. AB Dingtuna Mejeri trädde i verksamhet. Dess första styrelse fick följande sammansättning: nämndeman C.J. Andersson i Lospånga, C.A Johansson i Löfsta, A.F. Carlsson i Slittsta, O. Carlsson i Froby och C.E. Carlsson i Skagsta. Nytt tidsenligt mejeri uppfördes nu vid Dingtuna station. Dess föreståndare blev mejeristen Harald Andersson. Rekryter- ingen vidgades till hela socknen. Handelslokaler uppfördes och uthyrdes till det nybildade Dingtuna Handelsbolag. Ordförande i styrelsen var 1889-97 den driftige och säkre C.J. Andersson, 1897-1900 C.A. Johansson i Löfsta, 1900-07 C.L.M. Jädersten i Vendle, 1907-09 den ekonomiskt olycklige Edw. Östman i Froby, 1909-14 Erik Larsson i Vendle, därefter Carl Andersson i Torp. På föreståndarposten efterträddes den till levnadssättet slarvige Harald Andersson år 1900 av Maria Jansson från Skästa i Lillhärad, en utomordentligt dugande mejerska, hon i sin tur 1917 av K.W Sundén från Storsjö i Småland. Handelsbolaget upphörde 1902, och hyresrätten till butikslokalerna transporterades först på den i bolagets ledning engagerade C.R. Lundgren i Forkesta, senare på den under lång tid därefter i bygden verksamme och välkände handlanden Emil Eriksson. Smör avsattes i Stockholm genom Östermalms Smöraffär, oskummad mjölk till AB Mejeriet Viktoria, ävenledes i Stockholm. En i Västerås driven mjölkförsäljning överläts 1906 till privat innehavare. År 1919 föreslog mejeribolagets revisorer, med hänsyn till bl a skatteförhållanden och en betungande statistik, avveckling av bolaget och återgång till föreningsdrift. Så skedde vid årsskiftet 1922/23. Under de senare krigsåren 1923-27 drevs rörelsen sålunda av en nybildad Dingtuna Mejeriförening. Emellertid skedde det med dåligt resultat - eller rättare med för föreningen dåligt, för leverantörerna åtminstone enligt senare omdömen alltför bra resultat. Rationaliseringsvinden hade redan vid organisationsförändringen 1922 nått en sådan styrka, att det varit aktuellt sälja mejeriet till Mjölkcentralen, och med år 1928 övertogs rörelsen på arrende av M.C. Enighet om köp hade ej kunnat nås. Så skedde emellertid omsider 1937, och 1939 avvecklades föreningen. Dess viktigare handlingar nedsattes, förståndigt nog, i kyrkans valv. Ordförande i föreningens styrelse var under hela tiden 1923-39 Carl Andersson i Torp. Driften vid Dingtuna mejeri var från 90-tal till 20-tal av i stort sett samma karaktär. Dock varierade omslutningen avsevärt med skiftande skördar och konjunkturer. Den invägda mjölkmängden var 1897 2.270.719 kg 1901 1.210.024 kg 1904 1.554.405 kg 1906 1.099.874 kg 1913 2.218.887 kg 1918 1.459.790 kg 1926 2.533.653 kg Smörproduktionen kulminerade 1914 med 70.870 kg, sjönk därpå kontinuerligt till 14.812 kg 1927. Ostproduktionen var samma år 35.884 resp. 30.274 kg. Västerås i Stadsarkivet den 28 juni 1966. Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

34

Länkar

Det finns inga länkar