Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 3

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 3
135
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Områdets geografiska utbredning: Vallby-Västra förstaden. Området förkortades PI 3. Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Området upphörde årsskiftet 1996/1997. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet ______________________________________ Hela arkivet är omförtecknat under 2020 och handlingar återfinns i Valby-Västra förstaden, område 3. Arkivförteckningen för arkivbildaren återfinns i ovanstående arkivbildare.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar