Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, OMRÅDE 1

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, OMRÅDE 1
131
1993 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 131 STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, OMRÅDE 1 Områdets geografiska utbredning: Hammarby-Råby. Ansvar och verksamhet är uppdelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden. Barn och ungdom Ansvar för grundskola, barnomsorg och fritid. Till området hör: Barkarö skola Dingtuna skola Ekeby skola Fredriksbergsskolan Lövhagsskolan Nybyggeskolan S:ta Gertrudsskola Stenkumlaskolan Fritid och barnomsorg: Barkarö, Dingtuna, Erikslund, Fredriksberg, Gransångaren, Hammarby, Lövhagen, S:ta Gertrud och Stenkumla. Fritidsgård: Tornsvalehgatan 61. Individ och familj Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Äldre och handikapp Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappade, dagcentraler. Handlägger ansökningar om färdtjänst ( t o m 1998). Till området hör: Servicehus: Hammarby Ålderdomshem: Dingtuna-Kvicksund, Treklangen-Hammarby, Rönnagården-Råby. Gruppboende och daglig verksamhet: Accenten-Råby, Timtalund-Dingtuna-Kvicksund, Hammarby, Liegatans gruppboende, Mälarstrand dagcenter, Stallhagen dagcenter, Viksäng dagcenter, Vetterstorp dagcenter. Vårdbas Daglig Verksamhet Är samsorterat under området. Organisationen med geografiskt baserade områden med ansvar för flera verksamhetsområden fanns inom proAros under perioden 1997-2005. 2006 bildades istället fyra olika verksamhetsområden baserade på funktion: Kultur, fritid och förebyggande, Lärande och utbildning, Vård och omsorg samt Individ och familj. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet Arkivet omförtecknades under mars 2021 och arkiven inom område 1 (barn och ungdom, individ och familj, äldre och handikapp samt integrerat område) slogs ihop till ett arkiv.

Placering

308

Länkar

Det finns inga länkar