Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: BÄCKBY-SKÄLBY, OMRÅDE 2

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: BÄCKBY-SKÄLBY, OMRÅDE 2
För år 2006/2007 och framåt se arkivbildaren Västerås kommunala grundskolor (detta gäller för samtliga grundskolor).
137
1997 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Områdets geografiska utbredning: Bäckby-Skälby. Området förkortas P 2. Ansvar och verksamhet är uppdelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden. Barn och ungdom Ansvar för grundskola, barnomsorg och fritid. Till området hör: Bäckbyskolan Hällbyskolan Fridhemsskolan Rösegårdsskolan Håkantorpsskolan Sofiaskolan Fritid och barnomsorg: Bäckby norra och -öppna, Bäckby-Skälby fritid Individ och familj Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Äldre och handikapp Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappade, dagcentraler. Handlägger ansökningar om färdtjänst ( t o m 1998). Till området hör: Bäckby servicehus, hemtjänsten på Bäckby samt gruppboende på Bäckby, Skälby samt Håkanstorp Organisationen med geografiskt baserade områden med ansvar för flera verksamhetsområden fanns inom proAros under perioden 1997-2005. 2006 bildades istället fyra olika verksamhetsområden baserade på funktion: Kultur, fritid och förebyggande, Lärande och utbildning, Vård och omsorg samt Individ och familj. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet Arkivet omförtecknades under mars 2021 och arkiven inom område 2 (barn och ungdom, individ och familj, äldre och handikapp samt integrerat område) slogs ihop till ett arkiv.

Placering

118

Länkar

Det finns inga länkar