Arkivbildare: FASTIGHETSNÄMNDENS ARKIV

Grunduppgifter

FASTIGHETSNÄMNDENS ARKIV
165
1977 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 165 FASTIGHETSNÄMNDENS ARKIV Kommunfullmäktige i Västerås beslutade vid sammanträde den 28 oktober 1976 att inrätta en Fastighetsnämnd. Denna startade sin verksamhet den 1 januari 1977. I och med inrättandet av en Fastighetsnämnd kom förvaltingen Fastighetskontoret att ligga under denna istället för under Drätselkammaren vilket tidigare varit fallet. Fastighetsnämnden med dess förvaltning Fastighetskontoret har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter och ska till lägsta kostnad nyttiggöra och förränta Västerås stads fastighetskapital. Nämnden har också det strategiska ansvaret att styra stadens samlade lokalutnyttjande och beslutar om hur lokalbehovet inom staden ska tillgodoses. I ansvarsområdena ingår också att förvalta bebyggda och obebyggda fastigheter och jord- och skogsbruksmark, vilket innebär drift och underhåll, uthyrning samt arrende- och servitutsupplåtelser, att förvalta stadens tomträtter och att vara huvudman för exploateringsverksamheten. Vidare ska nämnden upprätta handlingsplan till bostadsstrategiskt program och genomföra stadens mark- och bostadspolitik, lämna bostadsinformation till allmänheten och fördela småhustomter samt handlägga boendefrågor för personer med särskilda behov enligt särskilt uppdrag. Fastighetsnämnden har också en viktig roll när det gäller företagsetableringar i Västerås och ska erbjuda näringslivsmark med geografisk spridning för olika typer av verksamheter och med varierad tomtstorlek. Arkivbeskrivning: Se också Fastighetskontorets arkiv, som avser arkivbildaren Fastighetskontoret under Drätselkammaren (1946-1976). Arkivet innehåller även vissa handlingar tillkomna innan Fastighetskontoret inrättades samt i vissa fall handlingar tillkomna efetr 1977 enligt nedanstående: Handlingar som rör Fastighetskontorets lantbruksförvaltning 1977-1980-tal se Fastighetskontorets arkiv serie F16a. Bostadslånehandlingar 1977-1989 se fastighetskontorets arkiv serie F2b Expropriationshandlingar och zonexpropriationshandlingar 1977-1983 se fastighetskontorets arkiv serie F13a respektive F1 (för övriga förvärvshandlingar se också fastighetskontorets arkiv serie F13d) Avslutade tomträtter t o m 1999 se fastighetskontorets arkiv serie F 14 Handlingar rörande skolor, förskolor, ålderdomshem, idrottsanläggningar m. fl. objekt se också Fastighetskontorets arkiv serie F 15 a-e

Placering

512

Länkar

Det finns inga länkar