Arkivbildare: VÄSTERÅS FILMSTUDIOS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS FILMSTUDIOS ARKIV
167
1944 - 1951
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 167 VÄSTERÅS FILMSTUDIO Västerås Filmstudio bildades på Stora Hotellet den 3 november 1944. Initiativtagare och förste ordförande i styrelsen var civilekonom N.B. Malmquist. Föreningens syfte var dels att bereda de filmintresserade i staden tillfälle att studera sådan film som de annars icke skulle haft möjlighet att se, dels att verka för filmens erkännande, och uppskattning som egen konstart. Det första verksamhetsåret var mycket aktivt och lyckosamt. En mängd goda filmer visades -hela 14. Flera av dem kommenterades av fackmän; regissör Hampe Faustman var där. Föredrag hölls, bl a av redaktör Gösta Werner. Diskussionsaftnar, samkväm och fester anordnades. Medlemsantalet steg till 240. Andra verksamhetsåret sjönk det emellertid till 135, under det tredje till 115. Härigenom reducerades givetvis föreningens existensmöjligheter.Härtill bidrog förvisso N.B. Malmquists avflyttning till Paris i maj 1946. Han efterträddes som ordförande av redaktör Anders Sundström. Verksamheten upprätthölls i tidigare former ännu något år, låt vara i minskad omfattning. I november 1948 trädde emellertid föreningen i likvidation. En ny styrelse tillsattes visserligen av de mer aktiva medlemmarna i syfte att bygga upp en ny verksamhet på den gamlas grund. Och den åstadkom under ingenjör Gerhard Spillmans ordförandeskap ännu två studiesäsonger 1948/49-1949/50. Men därmed var resurserna tömda. Ett sista försök att vitalisera föreningen i början av år 1951 misslyckades. Nedan redovisade handlingar har av köpman David Green överlämnats till Västerås Stadsarkiv för förvaring. Västerås i stadsarkivet den 17 februari 1966 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar