Arkivbildare: SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND

Grunduppgifter

SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND
179
1985 - -
Skultuna
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 179 SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND Skultuna kommundel ligger norr om Västerås tätort och omfattar geografiskt Skultuna, Romfartuna och Harakers församlingar, vilket är ca en fjärdedel av Västerås kommuns totala yta. 1952 bildades Skultuna storkommun, som 1967 uppgick i Västerås kommun. Skultuna tillhör fortfarande Västerås, men sedan 1985 bedrivs ett försök med särskild kommundelsnämnd. Syftet med detta försök är bl.a. att uppnå demokratimål, vilket omfattar flera aktiva politiker med fler invånare engagerade i kommunal verksamhet. I detta mål ingår även en intensifierad kontakt mellan invånarna och föreningarna. Ett annat mål är effektivitet, där samordning av resurser och bättre lokalservice ska utveckla den kommunala verksamheten i nära kontakt med kommundelens invånare. De lokala behoven och förutsättningrna prioriteras. Det lokala inflytandet består av en nämnd, sammansatt med utgång av valresultatet i Västerås och ledamöterna är samtliga bosatta i kommundelen. Man har ett eget personal- och budgetansvar med kvartalsvis budgetuppföljning. Första föröksperioden pågick till 1987 och då verksamheten visade ett bra resultat förlängdes den. Från första januari 1993 kom den kommunala produktionsorganisationen att ledas av produktionsnämnden. Kommunfullmäktige hade 1991 tagit beslut om en omfattande omorganisation av funktioner och arbetssätt inom delar av den kommunala verksamheten. Delar av verksamheten, beställarnämnderna skulle styra verksamheten med sina beställningar och utförandet i enlighet med dessa avtal låg på produktionsnämndernas ansvar. Beslutfattande i Skultuna antog därmed en annan form, medan verksamhetsområdet och det geografiska området förblev densamma. Från 1996 blev Skultuna återigen kommundelsnämnd direkt underställd kommunfullmäktige. Under de första åren bestod administrationen av en kommundelschef, som fungerade som samordnare och ytterst ansvarig inför nämnden. I administrationen ingick även en kommundelssekreterare och två kanslister. Idag har denna arbetsstyrka utökats även om verksamheten fortfarande leds av verksamhetsansvariga för respektive enheter. Kommundelsnämndens verksamhetsområde omfattar skola, socialtjänst, kultur, fritid, samt park- och gatufrågor. Genom avtal handhar man även arbetsmarknads- och flyktingmottagningsfrågor. Enheten Barn och ungdom omfattar grundskola, med låg-, mellan- och högstadium, förskoleverksamhet och fritidsverksamhet. Barnomsorgen med familjedaghem, daghem, deltidsgrupper, frididhem och fritidsklubb har knutits till blocket. Biblioteksverksamheten har i slutet av 1990-talet kommit att knytas allt närmare enheten. Socialtjänsten omfattade till en början en enhet med tre delområden; barnomsorg, individ- och familjeomsorg, samt äldre- och handikappomsorg. Områdena delades upp, där barnomsorgen knöts till Barn och ungdom och äldre- och handikappsomsorgen bildade en egen enhet, idag Vård och Omsorg. Den fick ett större verksamhetsområde i samband med ÄDEL-reformen i börja av 1990-talet och LSS-reformen. Under 1996 fick man ett utökat ansvar för de långvarigt psykiskt sjuka. I början av 90-talet upprättades en lokal flyktingmottagning i Skultuna som på uppdrag av den dåvarande Invandrarnämnden i Västerås började ta emot flyktingar. Denna del anslöts 1999 till enheten Individ och familj, som på uppdrag från Västerås Stad också ansvarat för arbetsmarknadsfrågor. Den gemensamma servicen bildar en enhet som omfattar drift och underhåll av idrottsanläggningar inklusive Skultunabadet, parker och grönområden, lokalvård och lokalunderhåll, samt fr.o.m 1986, gatufrågor. 1999 bytte man namn från Teknisk närservice till Teknik och Fritid, vlket speglar enhetens ansvar för fritidsfrågor. Lokalvården övertogs 1995 av den nybildade interna serviceenheten Måltid och Lokalvård. I måltidsservicen ingår mattjänst inom äldre- och handikappsomsorgen, samt skötseln av skolmåltider gentemot enheten Barn och Ungdom. Enheten sköter även om restaurangen på servicehuset Vallonen. Kultur- och fritidsfrågor sköttes under nämndens tidigare verksamhetsår utifrån en speciell enhet, omfattande bibliotek, fritidsgård och Skultunabadet. Dessa verksamheter har spritts ut, enligt ovan, medan almänna kultur- och föreningsfrågor handhas och är en del av administrationen. Ett tillskott i administrationen var invigningen av Medborgarkontoret 1996. Bakgrunden var en proposition 1994 som medförde en försökslag samma år för femårig försöksverksamhet med Medborgarkontor. Denna verksamhet skulle bestå av information, administrativ service och handläggning av frekventa ärenden. Med detta kunde man fördjupa den demokratiska dialogen, där invånarna får hjälp att hitta rätt i samhället med en lättillgänglig och lokal service, samtidigt som administrationen ska förbättras och effektiviseras över verksamhetsgränserna. 1990-talet har medfört en ökad satsning på miljön, vilket kan ses i samband med invigningen av Återbruket 1993 i Skultuna. Kommunen blev därmed vägledande inom kommunen. Samarbete mellan kommundelsnämnden och de lokaka företagen har funnits, som t.ex. byggandet av GA-hallen, en aktivitetshall, 1986, och Kvarnbacksparken 1991, där även de lokala föreningarna bidrog i satsningen. Många kommunala inrättningar och byggnader har renoverats under andra delen av 1990-talet, som Persboskolan och skolorna i Haraker och Romfartuna, samt uppbygganden av servicehuset och fritidscentret Vallonen 1994. Angående handlingar från socialtjänst Observera att det i serie F 1 b finns handlingar från socialtjänsten som omfattas av Sekretesslagen kap 7:4. Socialakter på papper från styrelsen för proAros samsorteras innan leverans till Stadsarkivet, men i denna samsortering ingår inte Skultuna KDN. I de digitala uttag som görs ur systemet Procapita finns dock Skultuna med. Tillståndshandläggning inom alkohol, spel och tobak övergick genom avtal till Styrelsen för proAros fr o m 2008-05-01. Beslut i dessa ärenden kvarlåg hos Skultuna kommundelsnämnd t o m början av 2009. Ansvaret övergick därefter i sin helhet till Individ och familjenämnden. Handläggningen utförs av handläggare som tillhör proAros. Under 2011 övergick Äldreomsorg och LSS till proAros. Förvaltningen Skultuna kommundelstjänst byter 2015 namn till Skultuna kommundelsförvaltning.

Placering

408

Länkar

Det finns inga länkar