Arkivbildare: VÄSTERÅS STADS PENSIONSNÄMNDERS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS STADS PENSIONSNÄMNDERS ARKIV
419
1913 - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 419 VÄSTERÅS STADS PENSIONSNÄMNDER I anledning av lagen om allmänn pensionsförsäkring den 30 juni 1913, vilken trädde i kraft den 1 nästföljande september, anbefallde K.M:t med cirkulär den 4 juli s.å. K.B. i Västmanlands län att anmoda kommunerna i länet att avgöra, huruvida kommunen skulle indelas i ett eller flera pensionsdistrikt, samt att företaga val av ledamöter i pensionsnämnden eller, vid indelning i flera distrikt, pensionsnämnderna. Så skedde. Stadsfullmäktige i Västerås beslöto den 15 augusti, att staden skulle utgöra ett pensionsdistrikt, och 13 dagar senare utsågs för första gången ledamöter i stadens pensionsnämnd, sex till antalet, varav åtminstone en ännu är i livet, fru Agnes Söderqvist. Med S:t Ilians och Lundby socknars inkorporering senare på 10-talet fick Västerås ytterligare två pensionsnämnder. Det antalet bestod intill år 1946. Då inkorporerades Badelunda. Pensionsnämnderna blevo därmed fyra - dock blott för några år. Äldre stadsområdet , S:t Ilian och Lundby sammanslogs den 1 juni 1950 till ett pensionsdistrikt med en nämnd, medan Badelunda fick behålla sin självständighet. Detta arrangemang blev emellertid kortvarigt. Skerike inkorporerades den 1 januari 1952, och i samband därmed gjordes den radikala ändringen, att staden uppdelades i två pensionsdistrikt med skiljelinje: Svartån- N. Ringvägen - Kristiansborgsallén - Bergslagsvägen. Denna gränsdragning har sedan bestått och består ännu i dessa dagar, då emellertid pensionsnämndernas verksamhet övertagits av sjukkassorna. Nämndernas arkiv har överlämnats till stadsarkivet av dess ordförande sedan 1938 rådman Martin Lindheimer. Före honom var rådman Victor Åsberg ordförande ända från starten. Det är m.a.o. ett märkligt faktum att Västerås stads pensionsnämnder, utom kortare tid i vad avser inkorporerade kommuner, under sin 50-åriga historia blott haft två ordförande. Detta förhållande har givetvis verkat till kontinuitet i arbetet, så även den år 1949 inrättade och påföljande år ordinariesatta byråföreståndaretjänsten, uppehållen först av Eric Croner, sedan av Eilert Andersson. Pensionsnämnderna ha också haft förmånen att bland sina ledamöter räkna åtskilliga veteraner med stor erfarenhet. Bland dem må nämnas Agnes Söderquist och Anton Åberg 1913- 1945, R.V. Hult 1927-1957, Karin Kjelldahl 1937-1953, Allan Lindstedt 1945-1963 och Elsa Hultgren 1947-1963 samt Gustav Hagström, på sin tid ordförande i Badelundanämnden. Västerås i stadsarkivet den 5 juni 1963 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

103

Länkar

Det finns inga länkar