Arkivbildare: LANTMÄTERIFÖRVALTNINGEN

Grunduppgifter

LANTMÄTERIFÖRVALTNINGEN
Stadsingenjörskontoret, t o m 1989.
214
1990 - 2014
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 214 LANTMÄTERIFÖRVALTNINGEN Lantmäteriförvaltningen utgör tillsammans med Stadsbyggnadskontoret Byggnadsnämndens förvaltningar. Lantmäteriförvaltningen ansvarar för stadens försörjning av kartor och grundläggande geografisk information samt utför lantmäteritekniska uppdrag och tjänster åt allmänheten, näringslivet samt stadens förvaltningar och bolag. Inom lantmäteriförvaltningen finns den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) som ansvarar för handläggning av lantmäteriförrättningar enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen inom Västerås kommun. Myndigheten är en av 38 kommunala Lantmäterimyndigheter i landet. Sedan 1 januari 1996 kan kommuner genom Lagen (SFS 1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet ansöka skriftligt till Lantmäteriet och av regeringen få tillstånd att upprätta en kommunal lantmäterimyndighet. Den statliga lantmäterimyndigheten Lantmäteriet utövar tillsynen över de kommunala lantmäterimyndigheterna. Genom lantmäteriförrättningar bildar man nya fastigheter, rättigheter och gemensamhetsanläggningar där det finns behov av samverkan mellan två eller flera fastigheter, exempelvis för vägar, vatten- och avloppsanläggningar och bredbandsnät. För allmänna ledningar kan det bildas ledningsrätter, där man säkrar rätten att dra ledningen över någon annan ägares mark. Lantmäterimyndigheten utför också de kart- och mättjänster som behövs för bygglov och planläggning samt deltar med fastighetsrättslig kompetens för att biträda planhandläggaren vid Stadsbyggnadskontoret med kunskaper om fastighetsrättsliga frågor vid utarbetande av detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Lantmäteriförvaltningens andra avdelning är avdelningen för geografisk information (GEO). Avdelningen har till uppgift att serva den övriga kommunen med geografisk information, samt att förenkla användningen genom olika tjänster och kompetensstöd. Detta innefattar ofta användning av GIS - geografiska informationssystem. De flesta förvaltningar och bolag inom Västerås stad har en egen GIS-samordnare som bevakar geografifrågor via stadens GIS-samordningsgrupp. Man producerar också några olika tryckta papperskartor, såsom Västeråskartan och Västerås Atlas. Observera att vissa handlingar, detaljplanekartor t o m 2005 och lantmäteriförrättningar, förtecknats i Stadsingenjörskontorets arkiv. Stadsarkivet 2013 Annika Olsson Byggnadsnämnden bestod mellan åren 1990-31/8 2014, av två förvaltningar, Stadsbyggnadskontoret och Lantmäteriförvaltningen. Lantmäteriförvaltningen har utgjort en egen arkivbildare i stadsarkivets arkivförteckningar. 1 sept 2014 slogs de två förvaltningarna samman till en enhet benämnd Stadsbyggnadsförvaltningen. Det övergripande motivet var effektivisering. Avdelningsstrukturen förändrades inte vid sammanslagningen. Stadsbyggnadsförvaltningen består fr o m 1/9 2014 av följande avdelningar: strategisk avdelning, planavdelning, bygglovavdelning, kommunal lantmäterimyndighet, geografisk information och administration. I och med sammanslagningen avslutas arkivbildaren Lantmäteriförvaltningen och uppgår i arkivbildaren Byggnadsnämnden.

Placering

49

Länkar

Det finns inga länkar