Arkivbildare: GASLYSNINGSAKTIEBOLAGETS I VÄSTERÅS ARKIV 1861-1905

Grunduppgifter

GASLYSNINGSAKTIEBOLAGETS I VÄSTERÅS ARKIV 1861-1905
221
1861 - 1905
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 221 GASLYSNINGSAKTIEBOLAGETS I VÄSTERÅS ARKIV 1861-1905 INLEDNING Tanken på att bilda ett aktiebolag med uppgift att inrätta ett gasverk och omhänderhava gasbelysning i Västerås framfördes i en promemoria till drätselkammaren den 4 januari 1861av ingeniören Henry Beatley från Eskilstuna. Resultatet blev, att en kommitté bildades med uppdrag att bereda ärendet. I dess avgivna yttrande tillstyrktes grundandet av ett gaslysningsbolag samt förordades, att staden borde teckna en fjärdedel av aktiekapitalet. Kommitténs förslag bifölls vid allmän rådstuga den 18 mars 1861. Aktiekapitalet fastställdes till 70 000 rdr rmt, ett år senare höjt till 100 000 rdr. Bolagsordning för Gaslysnings-Aktiebolaget i Westerås fastställdes av Kungl. Maj:t den 15 juni 1861. Styrelsen, som enligt bolagsordningen skulle bestå av fem i Västerås bosatta bolagsmän, utgjordes av konrektorn D. Olauson, ordförande, fabrikörerna A.T. Sundin och C.W. Spångberg, handlanden Carl G. Karlsson och byggmästare J.P. Wickholm. År 1861 uppfördes gasverkets retorthus, gasklocka, samt kontors- och magasinslokaler på tomten mellan Nedre Trädgårdsgatan, Sturegatan och Munkgatan. Den ovannämnde ing. Beatley hade engagerats att leda arbetet.I mitten av september 1861 begyntes driften och vid styrelsesammanträde den 8 oktober s.å. meddelades, att inalles 40 gatlyktor voro uppsatta. Vid bolagsstämma den 8 maj 1888 beslöts enhälligt, att en elektrisk belysningsstation skulle anläggas och drivas parallellt med gasproduktionen. En byggnad för elverket uppfördes s.å. mitt emot gasverket vid Sturegatan. Först efter ett par bekymmersamma år blev driften räntabel. Förhållandet mellan staden och Gaslysningsaktiebolaget reglerades genom ett på 15 år löpande kontrakt av den 16 maj 1862. Enligt kontraktet (§ 29) ägde staden om den så funne för gott, rättighet, att efter kontrakttidens slut inlösa bolaget. Kontraktet prolongerades emellertid på tio år åren 1876, 1886 och 1896 och uppsades av stadsfullmäktige först den 31 mars 1904.Västerås stad övertog bolagets tillgångar och skulder, och utbetalade till aktieägarna ett belopp av 140 000 kr. Vid extra bolagsstämma den 4 maj 1905 godkändes stadsfullmäktiges beslut. För att siffermässigt belysa gasverkets utveckling må följande tablå över gasproduktionen anföras: För statistik angående information om Gaslysningsaktiebolagets utveckling se historik i pappersformat. Källor: Gaslysningsaktiebolagets i Västerås arkiv : A1, F1. Drakenberg, Sven: Västerås stads tekniska verk 1861-1936. Västerås 1936. Öberg, Theofil: Västerås stads kommunala historia 1863-1937. Bd I, Västerås 1948.

Placering

358

Länkar

Det finns inga länkar