Arkivbildare: ÄLDRENÄMNDEN

Grunduppgifter

ÄLDRENÄMNDEN
239
2003 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 239 ÄLDRENÄMNDEN 2003 delades den tidigare Äldre och handikappnämnden (2001-2002) upp i två nya nämnder, Äldrenämnden och Nämnden för funktionshindrade. I Äldrenämndens uppdrag ingår att tillhandahålla tjänster som bidrar till att stadens äldre invånare får det stöd de har behov av för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv, oavsett om man bor kvar i sitt hem eller i annan bostad än den egna. I nämndens uppdrag ingår även att följa upp och utvärdera verksamheten fortlöpande.Uppdragen drivs enligt de mål och inriktningar som finns i tillämpningsbar lagstiftning. Den verksamhet som Äldrenämnden tillhandahåller drivs av antingen den kommunala utföraren proAros eller av entreprenörer som nämnden har avtal med. Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som fyllt 65 år och arbetet styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) och hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Nämnden ansvarar även för dagverksamhet, korttidsplatser och särskilt boende för personer yngre än 65 år med demenssjukdom samt handläggning av bidra enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Äldrenämnden har också hela ansvaret för hemsjukvården. Nämnde verkar för att underlätta för den enskilde att bo kvar i ordinärt boende och stärka dennes möjlighet till ett självständigt och meningsfullt liv. Detta kan innebära förebyggande åtgärder, hemtjänst, stöd till anhöriga, korttidsplats, växelvårdsplats samt dagverksamhet. Vid omfattande vård-och omsorgsbehov eller otrygghet, trots stödinsatser i det ordinära boendet, kan särskilt boende erbjudas.

Placering

77

Länkar

Det finns inga länkar