Arkivbildare: VÄSTERÅS PRAKTISKA HUSHÅLLSSKOLAS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS PRAKTISKA HUSHÅLLSSKOLAS ARKIV
425
1873 - 19--
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 425 VÄSTERÅS HUSHÅLLSSKOLA Efter en den 29 april 1873 dagtecknad inbjudan av biskopinnan H. Björling, friherrinnan C. Falkenberg samt fruarna A. Abenius, G. Norlin, U. Linder, E. Langesberg, M. Lindgren, C. Löfgren, A. Gagge, H. Lidbeck, R. Sjöberg och E. Arhusiander samlades genom privata bidrag och ett "Sällskapsspektakel" under åren 1873-76 en summa av 3.600 kr. att utgöra "Westerås Hushållsskolas Fond". Den öppnades den 1 juli sistnämnda år. Beloppet utlånades först till landshövding R. Charpentier, insattes 1883 i Mälarprovinsernas bank och växte kontinuerligt. År 1884 tillkom A. Th. Sundins stora donation till fonden å 10.000 kr., till elevpremier 5.000 kr. År 1891 var kapitalet över 30.000 kronor, och hösten det året öppnades Westerås Praktiska Hushållsskola. Efter höstterminen 1899 nedlades den i samråd med tillsynsmyndigheten, skolrådet. Avsikten var att småningom återupptaga verksamheten, och kapitalet förvaltades och förmerades i detta syfte. Till förverkligande av nämnda avsikt kom man emellertid, trots flera ansatser, icke, och under 1900-talets tre första årtionden bedrev styrelsen blott sporadiskt stödjande av hushållsutbildning i annan regi. År 1931 påbörjades omsider en planmässig stipendiering av dylik utbildning av flickor från Västerås och Västmanland. Den pågår ännu. Skolans arkiv har deponerats i stadsarkivet.

Placering

19

Länkar

Det finns inga länkar