Arkivbildare: VÄSTERÅS HAMNS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS HAMNS ARKIV
Hamnstyrelsen Hamnförvaltningen
247
1875 - 1992
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 247 VÄSTERÅS HAMN Av ålder stod Västerås hamn under överinseende av stadens magistrat. En av rådmännen var regelmässigt förordnad att vara dess uppsyningsman. Den 18 juni 1830 utfärdade Kungl. Maj:t en hamnordning för staden. Enligt denna skulle antingen magistraten efter skeppsrederibolagets hörande förorda en särskild ordningsman för hamnen, eller också skulle dylikt uppdrag lämnas åt stadens polisrådman eller fiskal. Till åtlydnad av detta stadgande förordnade magistraten den 10 oktober 1836 stadsfiskalen Gustaf Roberg till ordningsman för hamnen. Därmed var första fröet sått till en särskild hamnförvaltning. Med hamnordningen den 17 juni 1875 tillkom så hamnstyrelsen. Den som mer kontinuerligt styrde och ställde vid hamnen var sedan gammalt vågmästaren. Med 1875 års hamnordning skapades emellertid hamnfogdebefattningen, varmed från 1895 kombinerades vågmästargöromålen. År 1920 framväxte ur denna befattning hamnkaptenstjänsten. Hamnkaptenen fick så småningom i samband med den starkt växande sjöfarten och djuphamnens anläggning under sig en mer avsevärd personalorganisation. År 1955 överfördes så hamnens administrativa ledning på en ny befattningshavare, hamnchefen, som undersig fick tre avdelningar, trafikavdelningen under hamnkaptenen, kranavdelningen under kranmästaren och kamerala avdelningen under hamnbokhållaren. Västerås hamns arkiv innefattar såväl hamnstyrelsens som hamnförvaltningens handlingar. Västerås i stadsarkivet den 4 februari 1964. Sven Olsson stadsarkivarie 1993 ombildas Västerås hamn till ett bolag, Västerås hamn AB. Detta bolag tillhör till fullo kommunen. Handlingar från detta bolag återfinns i Västerås hamn ABs arkiv.

Placering

853

Länkar

Det finns inga länkar