Arkivbildare: FASTIGHETSKONTORET

Grunduppgifter

FASTIGHETSKONTORET
132
1946 - 1976
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 132 FASTIGHETSKONTORET Enligt lag är Drätselkammaren i stad ansvarig för kommunens fastigheter och bostadspolitik. I Västerås var handläggningen av hithörande ärenden intill mitten av 40-talet fördelad på skilda kammarens organ och tjänstemän. År 1943 framlade stadsdirektören förslag till inrättande av ett särskilt fastighetskontor, men följden härav blev blott tillsättandet av en fastighetsförvaltare. Med organiserandet av ett kontor fick anstå till år 1946. Den 31 maj detta år fattade stads-fullmäktige beslut i ärendet. Föreståndaren för kontoret fick titeln fastighetschef. - Fastighets-kontoret handlägger enligt sin instruktion följande kategorier av ärenden: 1) förvaltningen av kontoret underställda fastigheter och inventarier (ej lantegendomar, parker, bad- och idrottsanläggningar, skolbyggnader etc.), 2) förvärv och avhändande av fast egendom (under DK), 3) fastighets- och bostadpolitikiska samt bostadssociala frågor, 4) stadsplaner och tomtindelningsfrågor (vid sidan av stadsplanekontoret) och 5) frågor om gatumarks- och gatukostnadsersättning. Kontoret är indelat i en teknisk och en kameral avdelning. Denna indelning är dock icke av sådan natur, att den ansetts böra avspeglas i arkivförteckningen. Se även Drätselkammarens arkiv. Äv. handlingar. 1977 kom Fastighetsnämnden till. Arkivbeskrivning: Vissa handlingar tillkomna efter 1977 har dock förtecknats i Fastighetskontorets (under Drätselkammaren) arkiv. I några fall har volymer i efterhand flyttats över till Fastighetsnämndens arkiv. Fullständig arkivförteckning gällande 2013-01 innan genomförd förändring har arkiverats i Västerås Stadsarkivs ämbetsarkiv serie D1a.

Placering

983

Länkar

Det finns inga länkar