Arkivbildare: HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS ARKIV

Grunduppgifter

HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS ARKIV
Sundhetsnämnden 1858-1974 Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 1983 (1/7) -
287
1874 - 1983
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 287 HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN "Hwarje Stad, eller Prestegäll på Landet, utwäljer ofördröjligen en Sundhetsnämnd, sammansatt, efter ortens widsträckthet, eller folkmängd, af flere, minst fem, för upplysning, nit och drift kände män". (Sv. Författningssamling 1831, no 30, § 5). Det är ett kungligt påbud under den allvarliga koleraepidemin 1831, och samma år bildas en temporär sundhetsnämnd i Västerås. Den första egentliga sundhetsnämnden bildas dock 1858, i enlighet med 1857 års stadga (n:o 69, § 1). Sundhetsnämndens uppgifter rörde den allmänna renligheten i staden (sundhets-reglementet 1861) och stävjandet av epidemier (exempelvis koleraepidemin under mitten av 1860-talet). När Sundhetsnämnden 1867 inkom med en skrivelse till stadsfullmäktige om behovet av ett epidemisjukhus, agerade stadsfullmäktige dock så passivt, att det dröjde exakt två decennier innan sjukhuset började byggas. Organiserad blev hälsovården först 1874, då hälsovårdsnämnden bildades. I Svensk författningssamling 1874, no 68, §1 står: "Närmaste inseendet öfwer och befattningen med allmänna helsovården i stad tillkommer en för sådant ändamål tillsatt Helsovårdsnämnd" och vidare: " Denna Nämnd utgöres af Polismästaren.."., " en ledamot, hwilken magistraten väljer inom eller utom sig", " Stadsläkaren...", "samt fyra ledamöter valde af Stadsfullmägtige". Stadsläkare anställdes redan 1839 av magistraten. Efter 1875 anställdes han av stadsfullmäktige.1909 tillsattes en andra stadsläkare efter inkorporeringen av av S:t Ilians och Lundby socknar. De hade något skilda befogenheter. Förste stadsläkaren var chef för epidemisjukhuset, andre stadsläkaren verkade vid fattiggården och var därutöver polisläkare. Landstinget övertog epidemisjukvården 1920, och idag är förste stadsläkaren förvaltningschef vid hälsovårdsbyrån, förutom sin tjänst vid könspolikliniken (tillkom 1924, efter flera års dispens). Till framförallt stadsläkarens hjälp tillsattes 1889 en av sex poliskonstaplar som hälsopolis. Han överflyttades 1899 till hälsovårdsnämndens stat. Hälsopolisen blev föreståndare för den tidigare bildade köttbesiktningsbyrån, då trikinundersökningar av kött blev obligatoriska (1903). Det finns journaler från köttbesiktningsbyrån fram till 1957, då andelsslakteriet övertog all besiktningsverksamhet från kommunen. Hälsopolisen överfördes till allmänna hälsovårdens stat och blev byråföreståndare vid hälsovårdsbyrån. Den första barnmorskan anställdes 1863. Några år därefter anställdes en andra barnmorska av stadsfullmäktige. Dagböcker finns bevarade från 1881 till oktober 1952. 1920 bildades ett särskilt organ för bostadsinspektion. Från 1920 till 1939 gjordes en inspektion av stadens bostäder, som finns förtecknad på avsyningskort. 1948 slogs bostadsinspektionen samman med hälsovårdsbyrån av rationaliseringsskäl. Hälsovårdsbyrån fick nya tjänster, mycket på grund av den ökade yrkesinspektionen och livsmedelskontrollen. Idag har verksamheten intensifierats, kanske främst inom miljövårdssektorn. Västerås den 16 juni 1971 Anders Olsson Hälsovårdsnämnden upphörde 1983 06 30 och heter fr o m 1983 07 01 Miljö- och hälsoskyddsnämndens arkiv. Handlingar t o m 1983, se Hälsovårdsnämndens arkiv. Handlingar fr o m 1984, se Miljö- och hälsoskyddsnämndens arkiv.

Placering

452

Länkar

Det finns inga länkar