Arkivbildare: MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND

Grunduppgifter

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND
Brandstyrelsen, som upphörde 1986. Därefter Räddningsnämnden, som upphörde 2000.
77
2001 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 77 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND 1 januari 2001 bildades kommunalförbundet Mälardalens brand- och räddningsförbund genom att Västerås brandkår och Surahammars räddningstjänst gick ihop. Den 1 januari 2004 utökades förbundet genom att Hallstahammars räddningstjänst tillkom. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsdirektionen som består av 9 ledamöter från olika politiska partier. Verksamhetens ansvarsområden regleras av förbundsordningen som beslutats i samtliga medlemskommuners fullmäktigesamlingar. Förbundet skall utgöra en gemensam organisation för den verksamhet som enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Förbundet skall även svara för de uppgifter som enligt annan lagstiftning åvilar den eller de kommunala nämnder som handhar räddningstjänst. Räddningstjänst är enligt lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Förutsättningen är att en insats skall vara motiverad av behovet av ett snabbt ingripande, det hotande intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Medlemskommunerna har tilldelat MBR uppdraget att hantera tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. År 2013 fanns sju stationer inom MBR:s område; Vallby, Branthovda, Skultuna, Kolbäck, Hallstahammar, Surahammar och Virsbo.

Placering

381

Länkar

Det finns inga länkar