Arkivbildare: LÄNSMAN OTTO KARLSSONS ARKIV

Grunduppgifter

LÄNSMAN OTTO KARLSSONS ARKIV
325
1822 - 18--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 325 LÄNSMAN OTTO KARLSSONS ARKIV Nedan redovisade arkiv uppmärksammades först under arkivinventeringen i Västmanland sommaren 1961. Det har orört legat kvar på Råby gård i Dingtuna än sedan arkivbildarens dagar. Innevarande år blev det av gårdens ägare, godsägare Georg Torstensson, deponerat i Västerås stadsarkiv för ordnande och förtecknande. Arkivet är i egentlig mening intet gårdsarkiv. Det är länsman Otto Karlssons egen samling, avrundad bakåt med några papper från fadern hovrättsnotarien Karl Karlssons Lospånga och framåt med vissa handlingar emanerande från sterbhusets och sonen Alfreds egendomsförvaltning. Karl Karlsson (död 4/10 1879) var gift med Ulrika Justina Odelberg (död 30/12 1872). De bodde som nämnt på Lospånga. Deras barnaskara var talrik. Den omfattade sönerna handlanden och rådmannen i Västerås Carl Gustaf Carlsson (f. 1817), kyrkoherden i Ramnäs Justus Karlsson (f. 1819), länsmannen Frans Otto Karlsson på Råby (f. 1822), geologen, tjänstemannen i bergskollegium Sven Viktor Karlsson (f. 1827), handlanden Oskar Carlsson i Falun (f. 1830) och läraren vid Tekn. skolan i Eskilstuna Axel Valdemar Karlsson (f. 1837) samt döttrarna Ulrika Sofia (f. 1834) och Maria Gustafva (f. 1847). Arkivbildaren länsman Otto Karlsson var gift med Ulrika Theodora Berglund (död 28/4 1881), dotter till rådmannen i Lindesberg Chr. Henrik Berglund och hans maka Louise. Otto och Ulrika Karlsson hade fem barn, Helena Ottilia Ulrika, släktkrönikeförfattarinna, g.m. bruksdisponenten vid Brefven och Hallstahammar Oscar Larsson, John Otto (1855-1929), vice häradshövdin, drätselkammarordförande, senare borgmästare i Västerås, Karl Henrik (1856-1909), arkivarie och bibliotekarie, skarpsinnig historiker och genealog, utgivare av talrika skrifter rörande svensk medeltid, Viktor Alfred (f. 1862) jordbrukare, samt Viktoria Charlotta Elisabeth (f. 1870). Länsman Otto Karlssons arkiv speglar i detalj sin upphovsmans insatser och inflytande i bygden. Det rymmer en rikhaltig samling av tjänstehandlingar, handlingar angående offentliga och privata juridiska förtroendeuppdrag, bl.a. i konkurs-, boupptecknings- och syneärenden. Det rymmer en imponerande samling av auktionshandlingar, avsatta under arkivbildarens nära 40-åriga verksamhet som häradets dominerande auktionsförrättare och auktionsredogörare. Det rymmer en kvalificerad samling av handlingar, avsatta av Otto Karlsson i hans talrika administrativa förtroendefunktioner, som kommunalman (även fadern skymtar här), som drivande kraft i Västmanlands Läns Hushållningssällskap, Västmanlands Läns Trädplanteringsbolag, Västmanlands Läns Enskilda Stamholländeribolag, Lantbruksklubben i Västerås, Tuhundra Härads Allmänningsstyrelse, Tuhundra Härads Väghållningsskyldige m.fl. föreningar och företag. Slutligen innehåller Otto Karlssons arkiv en samling handlingar rörande lantbruket och dess i flera hänseenden mycket progressiva drift, en samling mer allmänna economica, huvudsakligen bokföring, och en samling privatiora. Sistnämnda kollektion domineras av en synnerligen intressant korrespondens, vilken specialförtecknats. Att märka härvid är dock, att brev finnas även, ehuru i mindre utsträckning, på andra håll i akrivet, i synnerhet då i samlingen av administrativa handlingar. Länsman Otto Karlssons arkiv är givetvis med viss överdrift, ett häradsarkiv för Tuhundra de fyra decennierna 1845-1884. Få besuttna häradsbors namn från denna period torde saknas däri. Man kan rent av våga ett ännu djärvare omdöme. När länets 1800-talshistoria ska skrivas, blir detta arkiv en av de viktigaste källorna. Det är en länsangelägenhet. Västerås i stadsarkivet den 28 november 1964 Sven Olsson

Placering

212

Länkar

Det finns inga länkar