Arkivbildare: CARLFORSSKA SKOLANS ARKIV

Grunduppgifter

CARLFORSSKA SKOLANS ARKIV
Västerås högre folkskola 1917-1949, Västerås praktiska mellanskola 1947-1952 Västerås praktiska realskola 1952-1965, Västerås handelsgymnasium 1953- Merkantil fackskola 1963-, Ekonomisk fackskola 1965- Carlforsska skolan 1964-
436
1917 - 1993
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 436 CARLFORSSKA SKOLANS ARKIV Efter livlig debatt beslöt Västerås stadsfullmäktige den 31 maj 1917 att inrätta högre folkskola i staden. Den inledde sin verksamhet med höstterminen samma år. Rektor blev, mycket mot den socialdemokratiska minoriteten, folkskoleinspektören Emanuel Granér. Han efterträddes vid halvårsskiftet 1941 av läraren vid skolan Knut Carlfors, denne i sin tur år 1958 av tidigare läroverksadjunkten Gustav Netzler. Vid sistnämnda tid hade emellertid skolan genomlöpt flera organisatoriska skiften. Från början alltintill läsåret 1942/43 var den anordnad som yrkesbestämd högre folkskola med handelsundervisning. Höstterminen 1942 tillkom en treårig teknisk linje för gossar. Från halvårsskiftet 1947 fick skolan så karaktären av fyraårig praktisk mellanskola med en teknisk linje och en handelslinje, och fem år senare fick den återigen nytt namn. Den blev praktisk realskola med två linjer, handelslinje och maskinteknisk linje. Då år 1953 handelsgymnasium inrättas i Västerås, är Knut Carlfors idégivaren. Styrelsen för praktiska realskolan fungerar under ett övergångsskede som interimstyrelse för det nya gymnasiet, och rektoratet är och förblir gemensamt. Med utgången av läsåret 1957/58 tar skolstyrelsen över de beslutande funktionerna vid båda skolorna. Även lokalt sker en integration. Inför läsåret 1961/62 kan praktiska real lämna tekniska skolans byggnad vid Viktor Larssons plats, handelsgymnasiet gamla seminariet, Biskopsgatan 9, för att flytta samman i en ny ändamålsenlig byggnad, Eriksborgsgatan 13. Samma år sker sista intagningen av elever i praktiska real. Sista examen där äger rum våren 1965. Västerås har blivit en skolform fattigare. Under sista läsåren, fr.o.m. 1958/59, har man haft en tredje linje, den laboratorietekniska. De ledigblivande lärosalarna fylls av det expanderande, nu 4-åriga gymnasiet, en därtill knuten fackkurs för studenter, fackskolan samt inflyttade grundskoleavdelningar. Härtill kommer Gustav Netzlers speciella skötebarn, Sidakurserna för U-studenter. Institutionen bär sedan hösten 1964 namnet Carlforsska skolan. Västerås i stadsarkivet den 6 augusti 1969 Sven Olsson Stadsarkivarie För skolföreningar se serie F6

Placering

914

Länkar

Det finns inga länkar