Arkivbildare: STYRELSEN FÖR VÄSTMANLANDS AVFALLS AB ARKIV (VAFAB)

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR VÄSTMANLANDS AVFALLS AB ARKIV (VAFAB)
Vafab miljö AB
31
1981 - 2005
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 31 STYRELSEN FÖR VÄSTMANLANDS AVFALLS AB (VAFAB) Västmanlands avfalls AB (VAFAB) bildades 1981 av kommunerna i Västmanlands län samt Enköpings kommun. Verksamhetsområdet skulle bestå i att ta emot och behandla regionens hushålls- och industriavfall samt att verkställa kommunernas ansvar för insamling och transport av miljöfarligt avfall. Övertagandet av avfallshanteringen skedde den 1 januari 1983 i och med att VAFAB tog över driften av avfallsanläggningarna i Enköping, Fagersta, Hallstahammar, Sala, Skinnskatteberg och Västerås. Samtidigt övertogs även ansvaret för insamling och transport av miljöfarligt avfall. Att utnyttja avfallet som en resurs i den utsträckning det är praktiskt möjligt kom tidigt att bli en viktig målsättning när det gällde driften av avfallsanläggningarna, t. ex genom olika typer av återvinning av material eller energi ur avfallet. Under 1980-talet aktualiserades en rad avfallsrelaterade frågor i miljödebatt och utredningar på nationell nivå som utsläpp från avfallsförbränningsanläggningar, utsläpp av freoner, insamling av miljöfarliga batterier, ifrågasättandet av slamspridning på åkermark samt olika försök med källsortering av avfall. Dessa frågor kom givetvis även att inverka på VAFABs verksamhet. Exempelvis beslutade man 1987 att göra en regional satsning på en s.k. miljöbil som skulle underlätta insamlingen av hushållens miljöfarliga avfall genom att besöka ett åttiotal insamlingsplatser runt om i regionen två gånger per år. Man genomförde även projekt för att öka återvinningen av industriavfall genom sorteringsförsök. VAFAB bildade 1991 tillsammans med företaget AB Stena-Gotthard ett gemensamt företag för att arbeta med förädling och avsättning av utsorterade material gällande t. ex industri- och byggnadsavfall, grovsopor etc. Det bildade företaget Gotthards/Vafab Miljö AB - GVM- ägdes med hälften vardera av VAFAB och Gotthards. Samarbetet resulterade bland annat i en sorteringsanläggning vid Gryta avfallsstation i Västerås för industri-, byggnads-, handelsavfall samt grovsopor som togs i provdrift i december 1993. Ett systemskifte i svensk avfallshantering skedde genom den s.k. kretsloppspropositionen 1993 då det grundläggande synsättet på svensk avfallshantering förändrades från att ha varit ett samhällsansvar, till stor del verkställt av kommunerna, till ett producentansvar. Förutsättningarna för exempelvis återvinning förändrades därigenom. Kommunerna fortsatte dock att ha en viktig roll genom att man behöll ansvaret för avfall som inte täcktes av producentansvar. Man hade också kvar planeringsansvaret för allt avfall inom kommunen samt hade goda möjligheter att verka som entreprenörer åt producenterna. Insamling av hushållens miljöfarliga avfall samt sortering av hushållhållens grovsopor och återvinningsbart material kom att ske vid de Återbruk (återvinningsstationer) som VAFAB under 1990-talet satte i drift på flera platser i regionen. VAFABs verksamhet har också bland annat bestått i att sprida information om avfallshantering och återvinning till skolelever runt om i det geografiska verksamhetsområdet. 1 juni 2005 skedde en sammanslagning mellan Västmanlands Avfalls AB och Västra Mälardalens Renhållning AB (VMR). Ett nytt bolag bildades därmed, Vafab Miljö AB. Som ägare till Vafab Miljö AB stod kommunerna i Västmanland samt Enköping kommun och Heby kommun. Västerås 20101108 Annika Olsson

Placering

390

Länkar

Det finns inga länkar