Arkivbildare: BADHUSSTYRELSENS ARKIV

Grunduppgifter

BADHUSSTYRELSENS ARKIV
33
1910 - 1956
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 33 BADHUSSTYRELSENS ARKIV I anledning av en motion av majoren Petrus Tersmeden tillsatte stadsfullmäktige i januari 1906 en kommitté för utredning av frågan om byggande av ett tidsenligt varmbadhus. Ledamöter blevo Tersmeden, d:r Evert Björkman, dir. H.Larsson, dir. J.Lundin och plåtslagarmästaren A. Danielsson. Kommitténs arbete utmynnade i ett positivt förslag, i september 1907 följt av ett ej mindre positivt beslut av fullmäktige. Kommittén blev nu byggnadskommitté. Sakkunnig i densamma var ing. Carl Henning. Sommaren 1910 stod badhuset färdigt att begynna driften, och den 21 juni det året tillsattes för dess ledning av fullmäktige en styrelse, bestående av 5 ordinarie ledamöter, första gången Tersmeden, Henning, häradshövding G. Enhörning, förste stadsläkaren C. Thunström och apotekaren O. Oest. Dess förhandlingar inleddes den 18 juli 1910 under ordförandeskap av major Tersmeden. Förste innehavare av tjänsten som föreståndare för badhuset var badmästere Carl Th. Kindströmmer. Han efterträddes 1913 av John Söderström. Då denne år 1932 avgick, indrogs badmästartjänsten,varvid därmed förenade administrativa befogenheter överfördes på styrelsens kontrollant. Till sådan utsågs i dec. 1941 simlärare Tord Söderquist. Han blev 1949 föreståndare för badhuset och har 1942-1956 fungerat som styrelsens sekreterare. I det att med sistnämnda års utgång park-, idrotts-, och badförvaltningarna samordnades under den nybildade park- och idrottsstyrelsen, upplöstes badhusstyrelsen. Västerås i stadsarkivet den 7 mars 1961 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar