Arkivbildare: VÄSTERÅS LANTBRUKS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS LANTBRUKS ARKIV
Lantegendomnsnämnden
363
18-- - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 363 VÄSTERÅS LANTBRUK Arkivet innehåller även handlingar från Nordanby gård och Stenby gård. Den särskilda kommunala jordbruksförvaltningen är en karaktärsföreteelse för Västerås. Den har sitt ursprung i stadsfullmäktiges beslut i maj 1891 att inrätta ett renhållningsverk i staden. Detta drevs i ett 20-tal år av en under drätselkammaren sorterande "föreståndare". Under honom lades emellertid - och det är i detta sammanhang av betydelse - även delar av stadens utmark. När så det löpande arrendet på den 1907 av staden förvärvade Nordanby gård år 1911 utlöpte, syntes det drätselkammaren naturligt att lägga jämväl denna egendom i sambruk med renhållningsverket, likaså, två år senare, Lilla Stenby och Utmarken. Nu kom händelserna slag i slag. År 1913 antogs av stadsfullmäktige en renhållningsstadga med separationstvång, vilket gav motiv att inrätta en kommunal svingård. Denna förlades till Malma gård, förvärvad av staden 1914. Från detta års början hade den pensionsmässige föreståndaren ersatts av en stadens förvaltare, mer skickad att bära ansvaret av en stor administrativ uppgift. Hans namn var Tune Dahlström. Snabbt utökades härefter stadens lantbruk, 1915 med Carlsberg, 1917 med Stensborg, 1919 med det sex år tidigare förvärvade Kristiansborg, 1934 med Emaus, 1940 med Johannisberg etc., så att det numer är ett av de allra största i länet. År 1920 släppte drätselkammaren den omedelbara ledningen av stadens renhållning och lantbruk. En lantegendomsnämnd inrättades. t.v. dock underställd kammaren. Stadens förvaltare fick med år 1921 titeln jordbruksförvaltare. Han hade nu till sin assistans en bokhållare. Denne, Ivar Kjellberg, blev med år 1942 Dahlströms efterträdare. Då Kjellberg i sin tur vid 1951 års utgång avgick, följdes han av Lars Jansson, tidigare innehavare av en befattning som lantbruksinspektor, tillkommen genom omvandling av bokhållartjänsten. Ny lantbruksinspektor blev lantmästare Sven Bauer. År 1958 fick lantegendomsnämnden ett nytt reglemente, varigenom nämnden tillerkändes fakultativ befogenhet d.v.s. befriades från det särskilda beroendet av drätselkammaren. Lantbruk och renhållning har idag knappast någon naturlig samhörighet. Västerås i stadsarkivet den 21 oktober 1971 Sven Olsson Stadsarkivarie Tillägg: Från 1982 upphör arkivbildaren efter en omorganisation då lantegendomarna fördes över till fastighetskontoret. Renhållningsverket bildar ett eget arkiv under en egen Styrelse. 1982-06-29/ Gunnel Bellviken. Historik Nordanby gård: 1870 köptes Nordanby gård av lantbrukaren Karl Anton Drottij som därefter drev gården i 10 år innan den övertogs av sonen Robert. Familjen Drottij hade gården i sin ägo fram till 1908 då den förvärvardes av Västerås stad. Vid övertagendet inreddes den nedre våningen till lägenheter åt anställda inom stadens lantbruk. Följande text är publicerad av länsstyrelsen, Västmanlands län: "Nordanby gård är inom Västerås kommun det enda väl beva­rade exemplet på de under 1800-talet vanligt förekommande "landerierna" (lantliga borgarresidens med jordbruk). Gården ligger inom Västerås stadsgräns utmed Bergslagsvä­gen i ett numera bebyggt område. I anslutning till gården finns ännu fungerande ekonomibyggnader till jordbruket. Med all sannolikhet tillkom gården på 1810-talet genom köpmannen J-G Nordströms markinköp. Denne lät uppföra de byggnader, som utgör stommen till den bevarade bebyggel­sen. På uppdrag av den nye ägaren, apotekaren och bruks­patronen Christian Mauritz Zimmerman (född 1804 i Västerås), genomgick mangårdsbyggnaden år 1847 en ombygg­nad som gav den dagens utformning. Manbyggnaden av röd­färgat timmer i 2 våningar under tälttak tillbyggdes med kopplade flyglar i bottenvåning samt med lanterninvåning överst. Byggnaden fick även dess nuvarande panelning och sin karakteristiska senempireutsmyckning med balustrader, kolonnburen förstukvist och inte minst den bevarade på­kostade fasta inredningen och inre utsmyckningen. Flyglarna fick spritputsrevetering och östra flygeln för­sågs med klocktorn. Portliderbyggnaden tillkom genom ut­ökningen av en mindre befintlig byggnad." 2010-11-25/Annika Olsson Mer information om Nordanby gård finns sammanställd i rapporten Nordanby gård med magasin, ägarna-affärerna-besluten. Dokumentation och historisk utredning, Anders Franzen Byggnadsvård AB, Uppsala, mars 2019.

Placering

371

Länkar

Det finns inga länkar