Arkivbildare: VÄSTMANLANDS LÄNS LÅNENÄMNDS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS LÄNS LÅNENÄMNDS ARKIV
381
19-- - 19--
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 381 VÄSTMANLANDS LÄNS LÅNENÄMND Rubricerade nämnd var ett av de lokala organ, varöver det i 30-talets början insatta statliga jordbruksstödet löpte. Betr. dess uppgift och befogenheter hänvisas till Kungl. kung. om ackordslån och stödlån till jordbrukare, SFS 366-367/32. Det första anslaget för meddelande av dylika lån finnes upptaget i riksstaten för budgetåret 1932/33. Det var ett extra reservationsanslag på 15 milj. kronor. Per den 1 juli 1939 övertogs nämndens verksamhet av länsstyrelsen. Jfr kungl. kung. härom den 28 april s.å., SFS 177/39. Nämndens förste ordförande var borgmästare Thorwald Bergquist, juli 1932-juni 1936, dess andre ordförande rådman Gunnar Hedenström juli 1936 - juni 1939. Som ledamöter i nämnden fungerade åtta låneombud, ett från vardera av de verksamhetsområden vari länet indelades. Länslånenämnderna voro underställda en i Stockholm verksam centralnämnd. Arkivet har från länsstyrelsen överlämnats till stadsarkivet. Västerås i stadsarkivet den 21 mars 1966 Ingela Andersson - Sune Stenholm

Placering

33

Länkar

Det finns inga länkar