Arkivbildare: LÖNENÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

LÖNENÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV
384
19-- - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 384 LÖNENÄMNDEN Rubricerade nämnd har sitt ursprung i första världskrigets och första fredskrisens ekonomiska oro med åtföljande lönetryck. Alltsedan 1905 verkade i nära rapport med drätselkammaren en 5-mannakommitté " för utarbetande af förslag till löne- och pensionsstat för stadens ämbets- och tjänstemän samt betjänte". På dess föranstaltande hade år 1908 genomförts en löne- reglering samt, senare, en mängd jämkningar i de anställdas lönevillkor, bl.a., under kriget flera dyrortsregleringar. Nu, under den värsta dyrtiden, i maj 1918 motionerade smeden och vänstersocialisten Abel Carlsson i stadsfullmäktige om att 1905 års kommitté skulle ersättas av en ny 5-mannakommitté, en löneregleringskommitté för framläggande av förslag till en ny lönestat. Efter mycken debatt tillsattes kommittén, åt vilken även uppdrogs att pröva formerna för stads- förvaltningens organisation. Ordförande i kommittén blev redaktören Anders Pers, ledamöter järnsvarvaren Carl Bäckman, Abel Carlsson, ingenjören Harald Håkanson och bankdirektören Axel Sundström. En provisorisk lönereglering genomfördes nu 1919-1920. Men på ett generöst förslag till löner för de högre tjänstemännen kantrade kommittén, som därefter avgick. Kommitténs nya besättning, Axel Sundström, Carl Henning, Harald Håkanson, Axel Vestling och Karl Johansson, kunde emellertid med ära föra uppdraget till slut. En fullständig lönestat för staden fastställdes 1921, och samma år avlöstes kommittén av en lönenämnd, bestående av 5 ledamöter bl.a.. Sundström, Henning, Bäckman och Karl Johansson. Det var dessa män och rektor Hj. Thyresson som omsider, efter första fredskrisens slut, utformade 1929 års lönestat. År 1934 påbörjade David Johansson sin mångåriga gärning i nämnden, och 1937 inträdde däri, efter Axel Sundströms uppmärksammade avgång, Karl Engdahl, ordförande i nämnden och galjonsfigur för stadens lönepolitik alla åren 1940-1963. År 1940 omvandlades lönenämnden till en löne- och avtalsnämnd med ansvar även för det kollektivavtalsreglerade löneområdet. Tidigare avtalsdelegationers handlingar inflöto därmed i nämndens arkiv. Den kommunala byråkratiseringsprocessen efter andra världskriget har givetvis icke lämnat lönenämnden oberörd. Arbetet har kraftigt ökat, och år 1964 fick nämnden sin förste kanslichef, Lars Hellsing, då sedan flera år knuten till nämnden som dess sekreterare. Nämndens ordförande är, då detta skrives, direktören B.W. Alwestrand. Västerås i stadasarkivet den 5 april 1965 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

163

Länkar

Det finns inga länkar