Arkivbildare: VÄSTERÅS BARNSTUGORS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS BARNSTUGORS ARKIV
Styrelsen för Västerås barnstugor
36
1940 - 1976
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 36 VÄSTERÅS BARNSTUGOR Den 23 februari 1939 väcktes av fruarna Ebba Holmström och Ebba Berg samt journalisten Fritz Svanström i stadsfullmäktigte motion om anordnande av barnträdgårdsverksamhet i Västerås. En utredningskommitté tillsattes. Dess betänkande låg på fullmäktiges bord i mars 1940. Behovet av dagvårdsinstitutioner för barn i den växande industristaden vitsordades, och det konstaterades, att det redan funnes 267 sådana institutioner i Sverige - i Västerås två, arbetsstugan och en barnkrubba i Anderslund. Kommittén föreslog tre nya byggnader för ändåmålet, en i öster, en i väster och en i centrum av staden.Början borde göras med den östra lokalen, där utrymme borde beredas för både daghem, barnträdgård, eftermiddagshem och fritidsklubbar, ev. även spädbarnsvård. Begynnelsen blev mer blygsam än så, men en styrelse tillsattes. Dess första uppgift blev att inrätta en barnträdgård i arbetsstugans lokaler. Påföljande år drogs arbetsstugan in under styrelsen och fastställdes dennes namn till Styrelsen för Västerås stads barnstugor. En kraftig expansion inleddes härmed, vilken på några år gjorde Västerås till en föregångsstad på barnstugeväsendets område. År 1948 funnos här 10 barnträdgårdar, 2 daghem, 1 eftermiddagshem för skolbarn och 10 skolbarnsklubbar. Dessutom drevos tvenne sommarkolonier och flera lekplatser. Och utvecklingen gick vidare. År 1960 var antalet barnträdgårdar 30. Västerås barnstugor besökas årligen av åtskilliga studiedelegationer från främmande länder, och den progressivt drivna barnträdgårdsverksamheten här har rönt även vetenskapligt intresse. Av stort värde för den framtida barnpsykologiska forskningen äro de i detta arkiv ingående observationsjournalerna. Västerås i stadsarkivet den 21 juni 1962 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

426

Länkar

Det finns inga länkar