Arkivbildare: VÄSTERÅS PANTBANKS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS PANTBANKS ARKIV
412
1880 - 1944
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 412 VÄSTERÅS PANTBANK AB Westerås Pantaktiebank bildades år 1880. Den första bolagsordningen fastställdes av K.M: t den 30 april 1881. Styrelsens förste ordförande var lektor C.H. Johansson. Verksamheten öppnades den 1 oktober 1881 en trappa upp i fastigheten S. kv. nr 23 mot Vasagatan. Denna fastighet ägdes av herr W.Lundbeck som blev bankens förste föreståndare. Sedan olika förslag att anskaffa egen fastighet förkastats, inköptes år 1890 tomten nr 3 i S. kv. i hörnet emellan Trädgårds- och Stenläggargatorna. Emellertid befanns denna tomt på grund av den uppväxande industrin däromkring för eldfarlig. Den avyttrades därför omedelbart, och istället inköptes år 1891 Godtemplarföreningens gård nr 66-67 i V. kv. Hit överfördes nu efter erforderlig reparation och nybyggnad bankens verksamhet. I samband härmed avslöjades omfattande falsarier av föreståndaren, vilken begick självmord. Ny föreståndare blev fr.o.m. 1893 C.F. Wetter. Denne kvarstod med stor heder i tjänst intill sin 75-årsdag 1912. Han efterträddes av gårdsägaren H. Eriksson. Denne förestod pantbanksrörelsen ända till den 1 januari 1940. Av gatubreddning nödvändiggjord rivning av fastigheten Stora gatan 49 och onöjaktig inkomst å verksamheten hade då förorsakat bolaget att träda i likvidation. Avsikten var, att rörelsen skulle övertagas av hyresgästen, auktionisten Erik Ling. Emellertid erhöll denne icke begärt tillstånd att hålla pantbank, och verksamheten uppehölls nu av likvidatorerna genom tidigare biträdet Edith Engvall. Rörelsen avslutades per den 1 oktober 1944, då fastigheten övergick i annan hand. Likvidatorernas verksamhet har därefter varit av rent finansiell natur. Arkivet har av räkenskapsföraren kamrer Sven Ljungquist såsom gåva överlämnats till Stadsarkivet. Västerås i stadsarkivet den 19 maj 1961. Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar