Arkivbildare: KONSULTFIRMAN K G SJÖBERGS ARKIV

Grunduppgifter

KONSULTFIRMAN K G SJÖBERGS ARKIV
456
1918 - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 456 KONSULTFIRMAN G SJÖBERGS ARKIV Konsultfirman K G Sjöberg innehades av civilingenjör K G Sjöberg. Densamme föddes i Neder-Luleå 1876. Efter mogenhetsexamen i Stockholm 1895 och examen vid Tekniska Högskolan 1898 anställdes han som ingenjör vid ASEA. År 1901 blev Sjöberg konsulterande ingenjör i Stockholm. År 1907 anställdes han vid Nya Förenade Elektriska aktiebolaget i Ludvika och övergick till ASEA, då Nya Förenade uppgick i Västeråsbolaget 1916. Han kvarstod i ASEA:s tjänst till 1918, då han öppnade egen konsulterande verksamhet i Västerås. År 1926 tillträdde Sjöberg befattningen som direktör och chef för Stora Kopparbergs Bergslags kraftverk. CHALMERS TEKNISKA INSTITUT Ingeniör Sjöberg är född 1876 och utexaminerades 1898 från fackskolan för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi vid Kungl. Tekn. Högskolan med betyget "icke utan beröm godkänd" bland annat i matematik, allmän fysik och teoretisk mekanik och betyget "med beröm godkänd" bland annat i teoretisk och i praktisk elektroteknik. Efter studierna vid högskolan praktiserade Sjöberg under ett år som ingeniör hos Allmänna Svenska Elektriska A.B. i Västerås. Något betyg rörande denna praktik föreligger icke. Efter en utländsk studieresa under en sommar anställdes Sjöberg hos konsulterande Ingeniören Ernst Danielsson, och har han hos honom enligt det vackra betyget "utfört ritningar och fullständiga beräkningar till elektriskt maskineri såväl för likström som för växelström, varjämte han även haft om händer avprovningen av en del utfört maskineri". Därefter var han under ett år anställd hos Allmänna Svenska Elektriska A.B. såsom konstruktör av likströmsmaskineri för ångtubiner. Även från denna anställning uppvisar han vackra lovord. Under 5 1/3 år tjänstgjorde Sjöberg därefter som medarbetare i ingeniörsfirman David Bergman, från vilken sysselsättning intet betyg föreligger. Enligt egna uppgifter anställdes han vid denna firma närmast för konstruktionsarbeten på elektriska maskiner för diverse engelska fabriker. Samtidigt innehade Sjöberg dels tvenne kortare förordnande som statens elektriske inspektör, och dels tjänstgjorde han under tre läsår som extra lärare och assistent i elektronteknik vid Kungl. Tekn. Högskolan. Vitsord föreligga från Högskolans rektor, att han fullgjort denna tjänstgöring, bestående uti bland annat ledandet av konstruktionsövningarna i elektroteknik i tredje årskursen med utmärkt nit och utmärkt skicklighet. Från 1 maj 1907 till 31 december 1918 har Sjöberg varit anställd först hos Nya Förenade Elektriska A.B. i Ludvika och efter detta bolags sammanslagning 1916 med Allmäna Svenska Eletriska A.B. hos detta bolag i Västerås. Efter cirka 10 månaders tjänstgöring hos det förra bolaget förordnades han till överingeniör vid detsamma var under han var chef för bolagets konstruktionskontor och fabrikation. I Västerås anställdes han som chef för de konstruktiva avdelningarna. Från hans tjänstgöring hos Allmänna Svenska Elektriska A.B. föreligger mycket vackra vitsord. Sedan början av år 1919 idkar Sjöberg självständig konsulterande verksamhet i Västerås och uppgiver sig vara genom kontrakt på 3 år såsom rådgivare i elektrotekniska frågor bunden med 4 av våra största industriella verk. Sjöberg bilägger sin ansökan ett utlåtande från överingeniör Aug. Decker vid Stockholms Elektrici- tetsverk, vari denne varmt lovordar Sjöbergs begåvning, grundliga kunskaper, skicklighet såsom konstruktör och förmåga såsom föreläsare. Sjöberg hänvisar beträffande sin författarverksamhet till 4 uppsatser i Teknisk Tidskrift nämligen: "Om kommuteringsförloppet vid likströmsmaskiner" (1905), "Om inducerad spänning och verkningsgrad vid synkronmaskiner (1909) och "Jämförelse mellan likströmsmaskiner försedda med enbart kommuteringspoler, enbart utbredd kompensationslindning eller såväl kommuterings- poler som utbredd kompensationslindning, (1912). Dessutom hänvisar han till en uppsats "Om elektrisk klockringning" (1912) och en "Om elektrisk valsverksdrift" (1916), båda intagna i Ingeniörsklubbens i Falun förhandlingar, vilka uppsatser han icke bifogat,och som jag icke varit i tillfälle att läsa. Sjöbergs provföreläsningar avhandlade "Spänningsreglering hos enankareomformare" (styrelsensämne) och "Om transformatorer, dess princip samt några av dess egenskaper" (eget ämne). Sjöberg har enligt min mening genom sin väl vitsordade verksamhet, som omfattar såväl elektrotekniska maskinkonstruktioner som anläggningsteknik och lärareverksamhet, genom sina publikationer och sina provföreläsningar väl styrkt sin kompetens till den sökta professuren. Vid senare jämförelse mellan de olika sökandenas meriter skall jag återkomma till en mera ingående granskning av Ingeniör Sjöbergs.

Placering

57

Länkar

Det finns inga länkar