Arkivbildare: GATU- OCH MATERIALNÄMNDENS/GATUNÄMNDENS ARKIV

Grunduppgifter

GATU- OCH MATERIALNÄMNDENS/GATUNÄMNDENS ARKIV
Vid verksamhetsstarten 1977 hette nämnden Gatu- och materialnämnden. Då materialverksamheten försvann, uppkom behov av en namnändring vilket ledde till att namnet från och med 1986 var Gatunämnden. Gatunämnden upphörde 1997-12-31.
224
1977 - 1997
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 224 GATU- OCH MATERIALNÄMNDENS ARKIV I samband med den av kommunfullmäktige 1976-10-28 beslutade nya organisationen för Västerås kommun, kom gatukontoret tillsammans med inköpskontoret och centralförrådet att lyda under den nya gatu- och materialnämnden. Dessförinnan hade sådana ärenden varit lagda under Drätselkammaren (från 1971 Kommunstyrelsen). Förslaget trädde i kraft i januari 1977 då nämnden började sitt arbete. Enligt reglementet var nämndens uppgift ”att, i den mån det inte ankommer på annat organ, handlägga frågor rörande kommunens gatu- och vägväsen och trafiktekniska frågor samt gemensamma förvaltningsenheter för nyanläggnings-, inköps- och centralförrådsverksamhet”. F.r.o.m. 1 januari 1979 var Gatu- och materialnämnden även trafiknämnd, enligt beslut i Kommunfullmäktige 21 december 1978. Utan aktivt beslut hade annars Kommunstyrelsen blivit trafiknämnd, enligt ny lagstiftning (SFS 1978:234) om en rent kommunal trafiknämnd. Gatu- och materialnämnden blev i samband med detta även bemyndigad rätt att besluta om delegation av ärenden som kunde avgöras av särskilt utskott eller tjänsteman utan att gå upp i nämnden. 1985 sammanfördes Gatukontoret och Materialkontoret till en gemensam förvaltning under namnet Gatukontoret, inordnat under Gatu- och materialnämnden. Inköpskontoret hade tidigare avskilts från nämndens verksamhetsområde. Med anledning av omstruktureringen föreslogs att nämnden skulle byta namn till enbart Gatunämnden, vilket också skedde vid kommunfullmäktiges sammanträde 1986 den 18 juni. 1991 uppdelades Gatunämnden i en beställar-/myndighetsdel i form av Gatukontoret under Gatunämndens ansvar och en utförardel som bestod av VÄGAB (Västerås Gatukontors AB). Anställningsförhållandena ändrades också då personal som arbetade vid Gatukontoret undan för undan istället anställdes av VÄGAB. Den 1 januari 1993 blev Gatunämnden även ansvarig för flygplatserna Johannisberg och Västerås flygplats enligt Kommunfullmäktiges beslut 1992-11-26. Med inträdet i år 1998 upphörde Gatunämnden och Tekniska nämnden tog över ansvaret enligt beslut i fullmäktige 1997-08-28. Förvaltningen Gatukontoret, VÄGAB m.m. slogs ihop till Teknik- och idrottsförvaltningen. Tekniska nämnden bytte knappt ett år därefter namn till Teknik- och idrottsnämnden. Källor: Kommunfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar 1977-1998. Ina-Maria Jansson januari 2013, Västerås

Placering

528

Länkar

Det finns inga länkar