Arkivbildare: SJÖBERGS BOKHANDELS ARKIV

Grunduppgifter

SJÖBERGS BOKHANDELS ARKIV
455
1843 - 1959
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 455 SJÖBERGS BOKHANDEL Sjöbergs Bokhandel i Västerås grundades år 1843 och är direkt arvtagare till den av biskop Johannes Rudbeckius på 1600-talet inrättade, senare merendels såsom binäring av gymnsieboktryckaren drivna boklådan i staden. Carl Magnus Sjöberg var sonson till prosten i Skepptuna Nils Sjöberg (död 1792) och son till kamreraren i Krigskollegium Magnus Sjöberg. Handlingar från deras tid finnas i detta arkiv. Huvuddelen därav har emellertid avsatts under C.M. Sjöbergs (död 1889) och sonen Albin Sjöbergs verksamhet i bokhandeln. Från forskningssynpunkt värdefullast äro otvivelaktigt "debetkontoböckerna" (huvudavräkningsböckerna) , som möjliggöra detaljstudium av varje bokköp i staden från 1843 till mitten av 1890-talet, samt subskriptionsboken, vari intresset för de publikationer, som erbjödos kundkretsen, kan avläsas. Kundkretsen var vidsträckt; handelsmän i bergslagen, som hade affärer på Västerås, gjorde gärna sina bokköp i Sjöbergs Bokhandel som var ensam i staden ända till år 1899. De s.k. huvudböckerna äro också av stort värde; genom dem öppnas insyn i även C.M. Sjöbergs privata ekonomi och livsföring. Alla utgifter, även för livets nödtorft, redovisas däri med största noggrannhet. I sina "Reminicenses" framträder C.M. Sjöberg såsom en känslovarm och synnerligen sensibel natur. Efter Albin Sjöbergs död övertogs firman år 1916 av bokhandlare Carl Hygrell och fil.kand. Gustav Hygrell. Dess ägare är nu den sistnämndes son bokhandlare Lennart Hygrell. Han överlämnade den 18 september innevarande år de kulturhistoriskt värdefulla samlingarna såsom gåva till Västerås stad. Donationen omfattar handlingar jämväl från den Hygrellska eran. Västerås i stadsarkivet den 10 oktober 1959 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

100

Länkar

Det finns inga länkar