Arkivbildare: BYGGNADSAKTIEBOLAGET VALTER NILSSON EFTERTR II

Grunduppgifter

BYGGNADSAKTIEBOLAGET VALTER NILSSON EFTERTR II
Bildades då föregångaren Byggnadsaktiebolaget Valter Nilsson Eftertr I genomgick ändrade ägareförhållanden och därmed kommunaliserades (se historik) Namnbyte 1991 till VNE Bygg och Måleri AB
273
1987 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 273 BYGGNADSAKTIEBOLAGET VALTER NILSSON EFTERTR II 1979 startade Byggnadsaktiebolaget Valter Nilsson Eftertr (I i arkivförteckningen) sin verksamhet i Västerås under ledning av Conny Valtersson. Bolaget övertog den rörelse som bedrivits av byggnadsfirman Valter Nilsson Eftertr. Den huvudsakliga inriktningen från 1979 var att driva en byggnadsrörelse, försäljning av byggmaterial samt att äga och förvalta fastigheter. 1981 bildades dotterbolaget VNE-Bygg Entreprenad AB (I i arkivförteckningen) och i likhet med det aktieägande moderbolaget bedrev man en byggnadsrörelse och försäljning av byggnadsmaterial. Från 1985 kom också Byggnadsaktiebolaget Conny Valtersson att ansluta sig och detta skulle i likhet med moderbolaget bedriva byggnadsrörelse. Företaget hade sitt ursprung i det Falunplacerade företaget AB Grundstenen vilket efter att Conny Valtersson övertagit verksamheten genomgick ett namnbyte. 1987 övertogs ägandet av Byggnads AB Mimer, det kommunala bostadsbolaget i Västerås. Det medförde att verksamheten hos byggnadsbolagen kommunaliserades. Byggnads AB Mimer hade för sin byggservice anlitat VNE Bygg AB som entreprenör sedan 1970-talet. Med övertagandet 1987 kom en allt större del av VNE:s tjänster att utföras gentemot moderbolaget. Byggnadsaktiebolaget Valter Nilsson Eftertr (II i arkivförteckningen) genomgick ett namnbyte 1991 till VNE-Bygg AB. En större organisatorisk och en för verksamheten viktig förändring skedde samma år i och med att man tog över snickeri, lackline och måleri. Måleriavdelningen hade sedan länge ingått i Byggnads AB Mimer och dess administrativa tjänster blev kvar hos moderbolaget medan driftkostnaderna kvarstod hos byggnadsbolaget Valter Nilsson Eftertr. Fram till 1991 hade bygg- och måleriavdelningen drivits som separata enheter, men omorganisationen ledde till ett gemensamt bolag under namnet VNE Bygg och Måleri AB. Förutom bedrivandet av byggnadsrörelse skulle därmed bolaget också inneha verkstadssnickeri, måleri och sprutlackering. Dotterbolaget VNE-Bygg Entreprenad AB:s (II i arkivförteckningen) verksamhet avvecklades under 1991 och förblev därefter vilande. Verksamheten på VNE Bygg och Måleri AB upphörde fr.o.m. mitten av 1994 då den till stor del övertogs av Skanska Mellansverige. Under andra hälften av 1994 ingick måleridelen i Skanska Bygg och Måleritjänst i Mälardalen AB. Måleriet såldes 1995 vidare till Gunnarssons måleri. Västerås 981001 Angelica Björlestrand Redigerad 20100929 Annika Olsson

Placering

77

Länkar

Det finns inga länkar