Arkivbildare: VÄSTMANLANDS LÄNS HÄSTFÖRSÄKRINGSBOLAGS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS LÄNS HÄSTFÖRSÄKRINGSBOLAGS ARKIV
288
1877 - 1936
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 288 VÄSTMANLANDS LÄNS HÄSTFÖRSÄKRINGSBOLAG Hästförsäkringsbolaget bildades 1877. Medlemmar i styrelsen var 1877-1879 friherre Oscar Fleming ordförande , greve C Lewenhaupt vice ordförande, O. Karlsson, C.J.J Öberg och J. Johansson. Till ombudsman utsågs kapten J. Broberg. Reglementet fastställdes av "Konungens Befallningshafvande" den 28 juli 1877. Däri läses: § 1 Bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Delägare i bolaget är var och en som i det samma har gällande försäkring. Röstberättigad i bolaget är endast delägare. § 2 Bolagets verksamhet börjar så snart ett försäkringsvärde af 300 000 kronor blifvit tecknat. § 3 Bolaget har sitt säte i Västerås. 1879 fick styrelsen en annan sammansättning. Ordförande blev nu auditören C. Fredberg. Övriga medlemmar var G W Pettersson och Oscar Carlsson samt v. Häradshövding K Arrhenius som suppleant. Under detta år ökade antalet försäkrade hästar betydligt. Detta trodde man berodde på att förtroendet för bolaget hade förstärkts. På 1880-talet bildades ett stort antal små försäkringsföreningar ute i länet. De gick in för sänkning av försäkringsavgifterna. Detta inverkade negativt på Hästförsäkringsbolagets verksamhet . Redan 1882 var tiden mogen för en ny styrelse. Omsider, 1903, övertog A Hamilton ordförandeskapet, vilket han innehade i 25 år. Under hans senare år råkade bolaget in i ett något krisartat läge. Antalet försäkringstagare sjönk ständigt och ekonomin försämrades. Man var medveten om att bolagets organisation radikalt måste förändras. Förslag uppkom, att bolaget skulle utöka sin verksamhet till att också gälla försäkring för nötkreatur. Hästförsäkringsbolaget hade under 30-talet svåra ekonomiska bekymmer. Det hade att konkurrera med många mindre försäkringsbokag ute i länet, och år 1936 beslöts, att bolaget skulle omorganiseras. Det nya försäkringsbolagets namn blev Västmanlands Kreatursförsäkringsbolag. Västerås den 5 november 1971. ( Inga Lena Carlsson)

Placering

108

Länkar

Det finns inga länkar