Arkivbildare: KOMMUNALA FLICKSKOLANS I VÄSTERÅS ARKIV (VÄSTERÅS HÖGRE ELEMENTARLÄROVERK FÖR FLICKOR)

Grunduppgifter

KOMMUNALA FLICKSKOLANS I VÄSTERÅS ARKIV (VÄSTERÅS HÖGRE ELEMENTARLÄROVERK FÖR FLICKOR)
Västerås läroverksförening Natalia Anderssons högre skola för Qvinlig ungdom Westerås Elementarläroverk för Flickor (se historik) Fryxellska skolan
335
1888 - 1966
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 335 KOMMUNALA FLICKSKOLAN I VÄSTERÅS (VÄSTERÅS HÖGRE ELEMENTÄRLÄROVERK FÖR FLICKOR) Den 1 oktober 1852 började den skola i Västerås sin verksamhet, vilken den kommunala flickskolan kan räkna som sin föregångare. Då grundade nämligen Cecilia Fryxell en flickskola på Karlslunds herrgård. På grund av det ökade elevantalet flyttades skolan år 1858 in till Västerås och övertogs av Cecilia Fryxells f d elev Natalia Andersson. Höstterminen 1888 sammanslogs "Natalia Anderssons högre skola för Qvinlig ungdom" med "Westerås Elementarläroverk för Flickor" (grundad 1866 och vanligen benämnd Hvasserska skolan efter en av sina stiftare, läroverksadjunkt Adalrik Hvasser, som också var skolans rektor) och bildade Västerås högre Elementarläroverk för Flickor. Dessa skolor hade helt och hållet varit enskilda företag med statsunderstöd under någon tid av sin tillvaro. Den nya skolan ägdes av ett slags stiftelse, Västerås Läroverksförening. Skolan var 7-klassig och hade en 3-årig förberedande skola öppen för såväl flickor som gossar, vilken emellertid var helt avvecklad med läsåret 1920/21. 1899/1900 hade skolan sin första åttonde klass men från och med läsåret 1931/32 påbörjades en återgång till 7-årig flickskola .Till 1902 hade elementarläroverket sina lokaler i den fastighet vid Fiskartorget nr 2, som läroverksföreningen 1888 övertagit från Hvasserska skolan. De förberedande klasserna fick emellertid inte rum här utan hade särskild lokal i Vasaparken. Detta år kunde skolan flytta över i en egen byggnad på Mariaberget, där skolan alltsedan dess haft sina lokaler. Västerås stad lät uppföra skolhuset enligt ritning av arkitekt E Hahr. Vid inflyttningen i det nya huset infördes undervisning i huslig ekonomi med skolköksarbete (Se F I). Vidare fick skolan 1904 ett eget gymnastikhus; hitintills hade eleverna gymnastiserat i h a läroverkets gymnastiksal. Den 1 juli 1939 kommunaliserades Västerås högre elementarläroverk för flickor; Läroverksföreningen upplöstes och dess tillgångar, hus, inventarier osv överlämnades till Västetrås stad, som därmed övertog ansvaret för skolan. Den nya läroanstalten omfattade förenad 7- och 6-årig lärokurs med teoretisk utbildningslinje med rätt till statsbidrag. För att i någon mån avlasta h a läroverkets realskola beslöt stadsfullmäktige i maj 1946 att vid den kommunala flickskolan inrätta en 3-årig kommunal realskolelinje, byggande på klass 2/7. Den började sin verksamhet höstterminen 1948 och upphörde helt med läsåret 1960/61. Vidare påbörjades en succesiv förändring till 5-årig flickskola från och med läsåret 1959/60. Den 30 juni 1958 sammanträdde för sista gången styrelsen för kommunala flickskolan i Västerås. Då genomfördes enhetsskolan och därmed tillkom en ny arkivbildare- Västerås skolstyrelses arkiv. Efter omorganisationen och fram till och med 1965/66, då kommunala flickskolan som ingick i Fryxellska skolan helt upphörde, återfinns således dess handlingar i detta arkiv. Det bevarade arkivet torde ge goda möjligheter att följa skolans verksamhet. En del av beståndet skulle enligt proveniensprincipen inte ingå i detta arkiv men den nära anknytningen har motiverat dess inplacering. Västerås i stadsarkivet den 11 augusti 1977 Anita Krafft-Hahne

Placering

335

Länkar

Det finns inga länkar