Arkivbildare: VÄSTMANLANDS LÄNS KREATURSFÖRSÄKRINGSBOLAGS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS LÄNS KREATURSFÖRSÄKRINGSBOLAGS ARKIV
348
1936 - 1957
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 348 VÄSTMANLANDS LÄNS KREATURSFÖRSÄKRINGSBOLAG Då Hästförsäkringsbolaget år 1936 efter omorganisation vidgade sin målsättning att avse även kreatursförsäkringar kan man säga att Kreatursförsäkringsbolagets historia börjar. I början försäkrades emellertid bara hästar. Den 17 oktober 1936 fastställdes Kreatursförsäkringsbolagets reglemente av Konungens Befallningshavande. I första styrelsen satt bl.a. J.G. Karlsson, E.A. Johansson, E.S. Laggberg och K.A. Målman. Bolaget beviljades registrering den 16 januari 1937. Ombudens arbete var -särskilt i början av verksamheten - maktpåliggande, då det gällde att intressera så många som möjligt för försäkringar i bolaget. Många sockenkommittéer bildades för att organisera arbetet på landsbygden. År 1945 beviljades Västmanlands läns Kreatursförsäkringsbolag medlemskap i husdjursförsäkringsföretagens förening. Under 40-talet övergick många av sockenkommittéerna till länsbolaget, då detta visade sig vara mest fördelaktigt för båda parter. I slutet av 40-talet och början av 50-talet minskade häststammen betydligt, varför bolaget specialiserade sig på försäkring av nötkreatur. 1951 blev bolaget medlem i Stockholm-Gävle slakteriförening. Alltifrån omorganisationen gick Kreatursf. bolaget lugnt och stadigt framåt och förtroendet för detsamma ökades ständigt. Ett ofta förekommande namn inom försäkringsbolaget är Anna-Lisa Sandell som under bolagets verksamhetstid varit dess ombudsman. Styrelsens sammansättning har, frånsett några omplaceringar, varit densamma hela tiden 1936-1957. Fr.o.m. den 1 januari 1957 överfördes VLK:s försäkringsbestånd till Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget. Bolaget trädde i likvidation och disponerade sina fonder så att 1956 års premie efterskänktes till jordbrukarna. Återstoden överlämnades till Hushållningssällskapet för inköp av försöksgård och stödjande av hästavel inom länet. Västerås den 4 november 1971. Inga Lena Carlsson

Placering

35

Länkar

Det finns inga länkar