Arkivbildare: KULTURNÄMNDEN

Grunduppgifter

KULTURNÄMNDEN
352
1948 - 1979
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 352 KULTURNÄMNDEN 1979 beslutade Kommunfullmäktige om inrättande av en Kultur- och fritidsnämnd. Denna nämnd övertog fr o m 1980-01-01 bl.a Kulturnämndens verksamhet. Då Västerås stad i början av år 1944 sålde sina aktier i SWB till staten, uppstod en vinst på mellan 7 och 8 milj. kronor. På förslag av stadsfullmäktiges ordförande Albert Lundkvist fonderades dessa medel för kulturella ändamål. Den s.k. kulturfonden kom till. Beslut i ärendet fattades av fullmäktige i oktober 1944. Fyra år senare, i november 1948, fick fonden sin förvaltning. Kulturnämnden bildades. Även nu stod Artur Lundkvist som initiativtagare, och han blev helt följdriktigt nämndens första ordförande. Efter hans frånfälle 1952 har presidieposten beträtts av Gösta Sjöberg och Birger Grip. Västerås kulturnämnd har i mycket förblivit en fondstyrelse. Den har dock, i allt högre grad, utan att därför falla specialorganen på kulturområdet i ämbetet, tagit ett samordnande ansvar för de estetiska kulturyttringarna i staden. Medan i förstone övervägande delen av fondavkastningen satsades på större, mer eller mindre monumentala verk och företag skulptur, den brett upplagda stadsmonografin - har under 60-talet tyngdpunkten allt mer lagts vid stimulansåtgärder för den levande kulturen. Nämnden har mer utförligt presenterats i "Information från skolstyrelsen" 1968 nr 10. Som dess föredragande och verkställande tjänsteman fungerade under de första åren teckningsläraren Carl B. Olin, under senare 50- och begynnande 60-tal stadsdirektören Thjelvar Hedberg, 1962-71 undertecknad, därefter länsskolinspektör Hjalmar Sellberg. Stadsmonografin redigeras av Monografikommittén, en grupp specialister under ordförandeskap av fil.dr. Wilhelm Tham. Sedan 60-talets början omger sig nämnden med ett råd, sammansatt av företrädare för olika sidor av det lokala kulturlivet. Som ordförande i rådet har i tur och ordning fungerat med.dr Ivar Behring, domprost Oscar Rundblom och fil.dr. Hjalmar Sellberg. För stadens konstinköp svarar en konstjury, vars ordförande tillsättsav nämnden. Västerås i stadsarkivet den 27 oktober 1971 Sven Olsson, stadsarkivarie

Placering

131

Länkar

Det finns inga länkar