Arkivbildare: VÄSTERÅS BOSTADSFÖRMEDLINGS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS BOSTADSFÖRMEDLINGS ARKIV
50
1947 - 1972
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 50 VÄSTERÅS BOSTADSFÖRMEDLING I skrivelse den 19 september 1945 hemställde Västerås stads hyresnämnd, att stadsfullmäktige ville dels låta inrätta en avgiftsfri kommunal bostadsförmedling, dels utverka K. M:ts tillstånd att i staden tillämpa K. K. den 3 december 1943 om skyldighet att anmäla hyresledighet m.m., allt fr.o.m. den 1 januari 1946. Framställningen blev icke obestridd, och först på decembersammanträdet 1946 kommo fullmäktige till positivt slut i ärendet - ej enhälligt dock; 14 ledamöter röstade mot. Västerås Bostadsförmedling kunde nu, på nya året, konstitueras. Det är ingenting som i och för sig skiljer denna institution från dess motsvarigheter i andra städer, och det torde för övrigt vara för tidigt att skriva dess historia. Dock kan konstateras, att den utan offentligt klander från allmänhetens sida nu i hela 15 år ryktat sitt vanskliga värv. Och det är inget dåligt betyg. Västerås i stadsarkivet den 29 maj 1963 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

22

Länkar

Det finns inga länkar