Arkivbildare: VÄSTERÅS LIVSMEDELSNÄMNDS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS LIVSMEDELSNÄMNDS ARKIV
376
1914 - 1920
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 376 VÄSTERÅS LIVSMEDELSNÄMND Genom beslut den 17 och 18 december 1914 tillsatte Västerås stadsfullmäktige en livsmedelskommission bestående av sju ledamöter, bankdirektör Axel Sundström, lokomotivföraren C. R. Wennberg, grosshandlarna E. Andersson och A. Nissen, assistenten Karl Hägvall, handelsföreståndaren C. J. Svensson och matvaruhandl. J. G. Forslund. Kommissionen konstituerade sig den 15 januari påföljande år, varvid Hägvall valdes till ordförande. Kommissionens första uppgift blev att i samråd med statens livsmedelskommission, sedermera Folkhushållningskommissionen, för stadens behov anskaffa och lagerhålla spannmål. Enligt beslut av fullmäktige den 27 januari 1916 ombenämndes kommissionen på rubricerat sätt, sedan KB förordnat om motsvarande organ i åtskilliga länets kommuner. Stadens försörjningsläge försämrades avsevärt under år 1916. Knappheten och dyrheten på animaliska produkter, potatis, kaffe och bränsle framtvang ingripanden av nämnden. Dess aktivitet var emellertid ej av sådan art, att den tillfredsställde den av umbäranden pressade arbetande befolkningen. Våren 1917 gick opinionens vågor höga i Västerås. Den leddes av den nu framträdande politiskt mycket aktiva vänstersocialismen. Den 20 april demonstrerade ca 2000 arbetare för en mer aktiv krispolitik inför magistraten. En skrivelse ingavs, vilken föranledde en mängd åtgärder, ej minst berörande livsmedelsnämnden. Nämnden hade redan förut drivit en butik. Nu organiserades en skoreparationsverkstad enligt av C. J. Svensson och smeden Abel Carlsson ställd motion. Ett folkkök inrättades. Betydande belopp ställdes till nämndens förfogande för anskaffande och tillhandahållande åt mindre bemedlade av för livsuppehället väsentliga varor och antalet ledamöter i nämnden utökades med 5. Bland dem var den ledande socialdemokraten Albert Lundkvist samt de båda vänstersocialisterna Axel Söder och Ida Olsson. Då en ny statlig författning i augusti 1917 nödvändiggjorde en rekonstruktion av nämnden med beskärning av antalet ledamöter, sökte stadsfullmäktiges beredningsutskott eliminera nämndens radikala flygel, men detta misslyckades. Den nya nämnden fick följande sammansättning: Erik Andersson, Wennberg, C. J. Svensson, J.G. Forslund, fabrikören Fredrik Jansson, stadsom- budsmannen Ragnar Tenow, Albert Lundkvist och Abel Carlsson. Som ordförande, förordnad av livsmedelsstyrelsen i länet, inträdde borgmästaren John Karlsson. Detta var onekligen en församling med auktoritet, färg och resurser. Och nämnden torde i fortsättningen helt invändningsfritt ha löst sin mycket vanskliga uppgift. Bland nya verksamheter som nu tillkommo kan nämnas en planteringskampanj, vartill idén gavs av Abel Carlsson. Sedan augusti 1917 arbetade nämnden i mindre viktiga frågor på avdelningar, ransonerings- och deklarationsavd., avd. för utdelande av dyrtidsanslag, vedavdelningen, varuförmedlingsavdelningen samt folkköks- och skolagningsavdelningen. Nämndens verksamhet avvecklades under åren 1919-1920. Västerås i stadsarkivet den 10 november 1965. Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

26

Länkar

Det finns inga länkar