Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: HUVUDARKIVET

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: HUVUDARKIVET
Interimstyrelse för produktionsorganisationen 1991-1992 Vid namnbytet 2016-01-01 blir Västerås stad Vård och Omsorg en ny arkivbildare som ersätter Styrelsen för proAros.
52
1993 - 2015
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 52 STYRELSEN FÖR PROAROS: HUVUDARKIVET Styrelsen för proAros (PS) är i arkivförteckningen uppdelad på flera arkivbildare baserat på diarieenheter. För att hitta handlingar tillhörande en viss verksamhet bör man därför utgå från tidsperiod och vilket organisatoriskt område/enhet den aktuella verksamheten legat under vid aktuell tidpunkt. Tillgängliga organisationsscheman och schema över förändringar av diarieenheter över tid kan utgöra stöd. Styrelsen för proAros: Huvudarkivet innefattar dessa enheter: Produktionskontor (1993-1997) Avdelningen har ett övergripande ansvar för samordning och administration. D v s samordning av inköp, ADB-frågor, ekonomi, personal, information och marknadsföring och RADI-frågor. Vidare finns en medicinsk enhet med skolöverläkare och skolöversköterska. Avdelningen ansvarar också för projektsamordning inom proAros. Interimsstyrelse för Produktionsorganisationen (1991-1992) Produktionsdirektörens stab (1993-1996) Staben låg direkt under produktionsdirektören. Inom denna avdelning fanns ekonomi- och planeringschef, personalchef och informationschef samt utvecklare för Individ-Familj, Äldre-Handikapp, Utbildning-fritid-kultur och Effektivitet. Ledningskontoret (1997- ) Ersatte produktionskontoret 1997. När området Stöd och utveckling upphörde 2010-12-31 togs verksamheter som HR, ekonomi, administration och IT över av ledningskontoret. För att se vilka diarieenheter som finns/har funnits inom proAros se bilaga under fliken grunduppgifter (tryck på "gem-knappen"). Välj öppna bilaga. För organisationsscheman, se gem-knappen under fliken Grunduppgifter. I serie F1c volym 1 och 2 finns organisationsscheman och översikter samt arkivförteckningar över tidigare områden. Arkivet omförtecknades 2021. Övergripande historik proAros I början av 1990-talet genomförde flera större kommuner som Linköping, Helsingborg och Västerås organisatoriska förändringar som innebar att man tillämpade en s. k. beställar/utförarmodell (BUM). Modellen hade sitt ursprung i nya tankegångar om organisation och styrning som med ett gemensamt namn kom att kallas New Public Management. I korthet innebär beställar/utförarmodellen att man organisatoriskt tydligt skiljer på beställare och utförare där utföraren ansvarar för att rent praktiskt utföra tjänsten medan beställaren formulerar verksamhetens övergripande mål och utför beställningar av tjänster utifrån satta mål. Kommunfullmäktige i Västerås beslutade i augusti 1991 att fastställa en ny organisatorisk huvudstruktur för de s.k. mjuka verksamhetsområdena äldrevård, socialvård, skola, barnomsorg och kultur. Den nya huvudstrukturen benämndes Struktur'92. Den nya organisationen skulle baseras på en beställar/utförarmodell och trädde i kraft 1 januari 1993. Beställarna utgjordes av politiska nämnder som biträddes av särskilda staber. Tillsammans skulle de ansvara för styrning, beställning, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Den kommunala produktionsorganisationen som skulle fungera som utförare inom de mjuka verksamhetsområdena fick namnet proAros. proAros har att konkurrera med olika icke-kommunala utförare, både vinstdrivande och icke vinstdrivande. Förutom proAros utförs också mjuka verksamhetsomården inom Västerås stad av Skultuna kommundel. I juli 2011 flyttades dock ansvaret för individ- och familjeomsorgen över från Skultuna kommundel till proAros. Större omorganisationer Ett flertal omorganisationer har skett inom proAros sedan verksamhetsstarten 1993. En generell trend har varit att man gått från geografiskt baserad indelning till en indelning baserad på funktion och färre organisatoriska enheter. För organisationsscheman, se gem-knappen under fliken Grunduppgifter. 1997 1997 skedde en omorganisation gällande områdena Individ- och familjeomsorg, Barn och ungdom samt Äldre och handikapp. Dessa hade från starten 1993 varit inbördes organiserade i numrerade geografiska områden. Omorganisationen 1997 innebar att de tre verksamhetsområdena ovan slogs samman och bildade integrerade områden med utgångspunkt i de geografiska områden som tidigare tillämpats (område 1-4, 6-7). Varje område hade en områdeschef och under vilken områdets enheter inom Individ- och familjeomsorg, Barn och ungdom samt Äldre och handikapp var organiserade. Varje område hade också ett områdeskontor med ansvar för personal, ekonomi, utvecklingsfrågor och IT-stöd. Även vissa delar av kulturverksamheten integrerades senare i områdena. 2006 Organisationen med integrerade områden bröts upp 2006 och istället organiserades berörda verksamheter i verksamhetsområden utifrån funktion. Detta resulterade i fyra verksamhetsområden; Kultur, fritid och förebyggande, Lärande och utbildning (fr o m 2011-08-01 Västerås stads skolverksamheter), Vård och omsorg samt Individ och familj. Administration, stöd och utveckling var under åren 2003-2010 placerade under en organisatorisk enhet benämnd Stöd och utveckling. När denna upphörde vid utgången av 2010 hamnade dessa ansvarsområden under proAros ledningskontor. 2013 I november 2010 beslutade kommunstyrelsen att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av beställar/utförarmodellen inom de mjuka verksamhetsområdena. Översynen mynnade ut i att kommunstyrelsen formulerade ett förslag till förändringar som behandlades i kommunfullmäktige 10 maj 2012. De beslut som fattades innebar bland annat att utförandet av skolverksamheterna samt myndighetsutövningen inom det sociala området lyftes bort från proAros och placerades under respektive beställarnämnd. Senare beslutades även att de kulturverksamheter som organisatoriskt var placerade inom proAros skulle föras över till Kultur, idrotts- och fritidsnämnden. Kvar i proAros blev verksamhetsområdet Vård och omsorg samt frivilliga verksamheter inom det sociala området under verksamhetsområdet Individ och familj. Även fritid och förebyggande verksamheter blev kvar inom proAros. Från 1 januari 2013 organiseras proAros i fyra verksamhetsområden, Fritid och förebyggande, Individ och familj, Vård och omsorg samt Service och support. Inom området service och support hanteras bemanningstjänster och restaurangenheten. Efter ett halvår slogs Fritid och förebyggande ihop med Individ och familj till verksamhetsområdet Fritid och familj. Inom detta område hanteras fritid och förebyggande verksamheter samt öppenvård för individ och familj. Ett övergripande ledningskontor finns också som handhar administration, IT, HR-frågor, ekonomi och utveckling. För organisationsschema för proAros respektive proAros/IFO fr o m 20130101 se under Grunduppgifter/bifogade filer. Västerås stad Vård och Omsorg Fr o m 2016-01-01 Västerås stad Vård och Omsorg. Se bifogat dokument för organisationsschema. Det utgör då en egen ny arkivbildare i Visual Arkiv.

Placering

192

Länkar

Det finns inga länkar