Arkivbildare: VÄSTERÅS STADS FÖRENING MOT TUBERKULOS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS STADS FÖRENING MOT TUBERKULOS ARKIV
640
1904 - 1983
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 640 VÄSTERÅS STADS FÖRENING MOT TUBERKULOS ARKIV Arkivet förvaras av Arkiv Västmanland Med anledning av Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos utsända skrivelse med uppmaning att undersöka möjligheten av bildandet av en förening i syfte att bekämpa sjukdomen tuberkulos, som härjade svårt i hela vårt land vid sekelskiftet, engagerades d:r R von Post från Gävle och d:r S Karlsson, Stockholm, att genom informativa föredrag uppfordra till bildandet av rubricerade förening. Föredrag i länet avhölls den 9 oktober 1904 på Västerås arbetareinstituts lokaler. Efter föreläsningen tillsattes en kommitté med uppdrag att förbereda bildande av en förening för tuberkulosens bekämpande inom Västerås stad. Kommittén utlyste ett allmänt möte till den 29 december, då stadgar antogs och föreningen konstituerades. Redan året därpå, den 14 april, väckte den förste ordföranden, stadsläkare K G Tingvall, frågan om anordnande av ett sommarsanatorium för lungsjuka. I samverkan med stadens hälsovårdsnämnd anvisades en lämplig plats på stadens mark i Persbo hage nordost om staden. Efter en del nybyggnadsverksamhet kunde Västerås första sommarsanatorium börja verka den 17 juli 1905, till fromma för fem män och 7 kvinnor i åldrarna 8-54 år. Samhällsutvecklingen i det humanitära arbetet resulterade i att Länssanatoriet Skogsfjället färdigställdes år 1911 till vårdbehövande vuxna. I samband med detta framlade Dr Thunström ett förslag om att anordna en sommarkoloni för de hårdast drabbade barnen. Den första kolonien blev förlagd till Irsta, där ett par rum hyrdes i komministergården. Där fick 12 barn under skolåldern 2 månaders sommarvistelse. Året därpå hyrdes huvudbyggnaden vid Stenby gård i Munktorp. Där vistades 12 gossar och 11 flickor i åldrarna 4-13 år. Man drev koloniverksamhet på Stenby gård från 1913-1917. Åren 1918-1920 låg verksamheten nere av olika orsaker. År 1921 hyrde föreningen Flikens herrgård i Norberg för verksamheten fram t o m 1924. På sommaren 1924 beslutades att inköpa en fastighet söder om Varberg, tack vare en donation av makarna Björkman. Drömmen om en egen koloni blev verklighet och Lindersnäs barnkoloni startades i egen regi. Den 9 juni 1925 anlände de 30 första barnen till kolonien. Som föreståndare för kolonien de första nio åren tjänstgjorde sjuksköterska Maja Engvall på ett mycket förtjänstfullt sätt. År 1937 beslutades att byggnaden skulle byggas om till mer tidsenliga lokaler. Ombyggnadsarbetet påbörjades på senvintern samma år. Invigning av kolonifastigheten, efter ansiktslyftningen, skedde den 24 juli 1938. Samhällets sociala intresse växte och från och med den 1 januari 1939 övertogs, efter Medicinalstyrelsens beslut, den egentliga dispensärverksamheten i landet av landstingen. Tuberkulosens offer blev färre och färre och samhällets insatser var så heltäckande att det antogs att föreningen kunde upphöra med sin verksamhet vid 1968 års avslutning av kolonivistelsen. Förvaltning av föreningens tillgångar, och en begränsad verksamhet på annat område pågick fram till det att beslut fattats att ombilda föreningen till Stiftelse. Ombildningen till "Stiftelsen Lindersnäs" dateras från 1 mars 1983 och rubricerade förenings tillgångar överfördes till Stiftelsen. "Västerås stads förening mot tuberkulos" avregistrerades ovan nämnda dag vid Länsstyrelsen i Västmanlands län. Västerås i stadsarkivet den 13 augusti 1985 Björn Berglund

Placering

38

Länkar

Det finns inga länkar