Arkivbildare: SCHENSTRÖMSKA BARNHUSDIREKTIONENS ARKIV

Grunduppgifter

SCHENSTRÖMSKA BARNHUSDIREKTIONENS ARKIV
Westerås barnhus
448
1776 - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 448 SCHENSTRÖMSKA BARNHUSDIREKTIONEN Den 19 augusti 1776 donerade patronen på Ramnäs och Beckhammar handelsmannen i Västerås Magnus Schenström och hans maka Gustafva Catharina Le Moine gården N. Kv. nr 37 vid Österlånggatan, strax invid Stora Torget, samt 225.000 dlr kmt (12.000 Rdr Bco) till en barnhusinrättning i Västerås. Förvaltningen skulle efter donators frånfälle, omhänderhavas av en direktion, bestående av biskopen, domprosten, borgmästaren, ledamöter av konsistorium, magistrat och stadens äldste samt en medlem av Schenströmska släkten. I barnhuset skulle inträde kunna vinnas av fattiga, fader- och moderlösa barn i Västerås stad och Ramnäs socken, till en början 8 resp. 4, hälften pojkar, hälften flickor. Inrättningens förste föreståndare blev donators brorson, faktoren och handelsmannen i Västerås Johan Magnus Schenström. Denne lyckades bibehålla den fasta egendomen i sin och släktens hand genom ett arrangemang enligt vilket kapitalet kvarstod i fastigheterna mot inteckning och ränta. I sterbhuset kvarstod jämväl 100.000 dlr kmt, vilka donerats att efter fru Gustafva Catharinas frånfälle bilda en fond för fattiga änkors underhåll. Schenströmska Barnhuset öppnades redan hösten 1776. Informator, matmoder och piga anställdes. Allt förlöpte väl, intill dess penningsvärdesförsämringen gått så långt, att blott 8 barn med möda kunde inom inrättningen underhållas. År 1796 begynte man under dessa omständigheter utackordera barnen. Dessas antal kunde så ökas till 30. De examinerades varje år inför direktionen. Denna kunde genom detta arrangemang avsevärt förbättra sin ekonomi. Emellertid blev själva barnhuset på så sätt berövat sin funktion, och såväl inom som utom direktionen väcktes tankar på dess försäljning. Gården såldes år 1837 till traktören A. G. Laman. Genom förordnande den 19 augusti 1833 hade fondkapitalet då av en av direktörerna, brukspatronen Fredrik Langenberg, utökats med ett additament stort 3333 Rdr 16 Sk. Bco, blott till förmån för fattiga barn från staden. Efter 1837 har Schenströmska Barnhusdirektionen varit enbart en socialt stödjande fondförvaltning. Vid årliga sammanträden utdelas bidrag till utblottade barns underhåll. Fr.o.m. 1928 förvaltar direktören jämväl änkepensionsfonden. Genom den fortgående penningvärdes- försämringen har avkomsten av de båda fonderna på ett drastiskt sätt sjunkit. Brukspatronen, bergsrådet J. M. Schenström avled den 17 april 1828. Han efterträddes som föreståndare av sonen, sedemera auditören B. A. Schenström. Denne avgick, trött av ålder, i augusti 1872, efterträdd av sonen auditören B. W. Schenström. Birger Schenström, mest känd som mångårig stadsfullmäktigeordförande, tjänade direktionen lika troget som fadern och farfadern. Han lämnade kommissariatet på 140-årsdagen av barnhusfodens tillkomst, den 19 augusti 1916. Hans efterträdare blev sonen överingenjören vid ASEA Magnus Schenström, vilken smidde en ny vacker länk i kedjan av föreståndare. Nuvarande föreståndaren doktor Gerdt Schenström har deponerat direktionens handlingar i Västerås stads arkiv för vård och förvaring. Västerås i stadsarkivet den 18 juli 1968 Sven Olsson

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar