Arkivbildare: TILLBERGA KOMMUNARKIV

Grunduppgifter

TILLBERGA KOMMUNARKIV
532
Tillberga
  • 198000025 Tillberga kommun 1863-1966
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 532 TILLBERGA KOMMUNARKIV Tillberga är historiskt en godsägarsocken, dominerad av Hedensbergs säteri. Bland gårdshandlingarna på Hedensberg återfanns också de äldsta delarna av arkivet. Troligen har handlingarna hamnat där under de kommunalpolitiskt aktiva inspektorerna Stephani och Vesterberg. Kommunalpotiken var vid denna tid i mycket hög grad kommunalpolitikerna och Tillberga har haft flera "starka män". Under nämndemannen J F Fredrikssons tid som kommunalordförande inträffade en av de allra största händelserna i kommunens historia, då SWB kom att dras genom Tillberga. Kommunen köpte järnvägsaktier för 5 000 kronor och ett litet stationssamhälle växte upp vid greningspunkten mellan väst och norrgående tåg. J F Fredriksson efterträddes 1880 i dne kommunala ledningen av kyrkoherde Gustaf Bellander, som dock härvid uttryckligen betonade, att det rörde sig om ett provisorium. Med år 1882 övertog också greve Alexander Hamilton de båda presidieposterna i stämma och nämnd.Hamilton hade ett gott öga till de t.v oräntabal aktiemedlen i SWB, 5 000 kronor. År 1886 laborerade han med tanken att realisera aktierna för att få pengar till en småskola vid Hedensberg. Senare verkade han för en försäljning för grundande av en fattigvårdsfond. Det låg i tiden att söka göra dött kapital fruktbart. År 1881 hade den gamla magasinsfonden överförts till kyrkokassan för reparation av kyrkan. Och fattigvårdsfrågan var den mest brännande i detta årtiondes kommunala debatt. År 1886 hade Hamilton lyckats få igenom i stämman en uppdelning av Tillberga fattigvårdssamhälle på fem rotar, Aberga, Hellby, Hedensberg, Igelsta och Tillberga, och 1887 tillsattes en fattigvårdskommittè. Emellertid torkade aktieförsäljningen in denna gång. Orsaken var en kursstegring i 90-talets början. Det kan nämnas, att roteindelningen blev ett ofta återkommande ämnde för debatt i den kommunala församlingen. Aberga rote hade en olycklig social sammansättning och blev illa belastad. På 1890-talet skyndade emellertid Tillberga och Igelsta rotar till dess hjälp. Alexander Hamilton var en socialt upplyst person. År 1893 ledde han stämmna fram till beslut om inrättande av en med Hubbo gemensam sjukstuga, och i fattighusbyggnadsfrågan var han livligt verksam. Någon slutgiltig lösning nåddes dock, trots flitigt samråd med Hubbo kommun, ej under hans tid. I barnmorskefrågan öppnade han, sedan han fått nej av Hubbo, samverkan med Tortuna. Det var år 1901. En av de sista välsignelsebringande åtgärderna under Hamiltons regim var hundskattemedlens avsättning till skolbarns beklädnad och till inköp för sockenbiblioteket. Med år 1905 efterträddes Hamilton av lantbrukaren C. Johanson i Tillbergaby. Även under hans tid dominerar fattigvårdsfrågan den kommunala debatten. Tillberga har fortfarande initiativet i samtalen med omgivande kommuner i denna fråga. Men något pålitligt gensvar nås ej. Man hankar sig fram på alla håll. - År 1912 engagerar sit Tillberga i likhet med de flesta grannkommunerna för den av borgmästare John Karlssson organiserade ridande länspolisen. Världskriget kommer och därmed försörjningsproblemen. Inför de svåra prövningarna 1917 inträder i kommunalnämndens ledning en ny frisk kraft, hemmansägaren Ernst Johanssnon i Alberga. Han tog krisförvaltningens hela börda på sig och blev under alla återstående kommunala år, intill 1952, kommunens verklige stsyresman. Han ägde emellertid ett gott stöd i tvenne andra förtroendemän av rng, kyrkvärden Alfred Johansson i Tillbergaby, stämmans ordförande under decennier, och häradsdomaren Knut Johansson i Mycklinge, ordförande i fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden från 20-talets mitt till 1947, 1951 medaljerad av Patriotiska Sällskapet. Ernst Johanssons tid var en epok av lugn och kontinuitet. På 20-talet löstes omsider fattigvårdsfrågan i samverkan med Hubbo, dock ej utan någon tvekan från Tillbergas sida. Även andra världskrigets krisfrågor löstes av de bada tvillingskommuneran gemensamt. Den kommunala samverkan förde emellertid längre än så. Sedan 20-talet existerade ett kommunalförbund Hubbo-Tillberga-Sevalla-Tortuna för polisväsendets ordnande. Det blev fröet till den kommunsammanslagning som år 1945 på föranstaltande av länsstyrelsen började diskuteras. I Tillberga rådde enighet om att här fanns den större enhet som borde efterstävas. Enda alternativet ville synas vara en förening med enbart Hubbo. Då Tillberga storkommun med år 1952 tillkom, rymdes emellertid däri alla de fyra nämnda primärkommunerna. Den 9 december 1951 hölls stämma för sista gången i Tillberga kommun. Kantor Åke Wickberg, ordförande sedan nyåret 1949, preiderade. Han höll ett vackert tal, vilket in extenso togs till protkollet. Järnvägsrestaurangen upplät lokal, och ortens kommunala historia slöts i fest. Västerås den 15 augusti 1967 Sven Olsson Stadsarkivarie Anm: Hedensbergs gårdsarkiv förvaras på länsmuseet i Västerås

Placering

100

Länkar

Det finns inga länkar