Arkivbildare: TILLBERGA STORKOMMUNS ARKIV

Grunduppgifter

TILLBERGA STORKOMMUNS ARKIV
533
1950 - 1966
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 533 TILLBERGA STORKOMMUNS ARKIV Tillberga storkomun var ett ovanligt lyckligt resutat av det begynnande 50-talets kommunreform. Samarbetet mellan de fyra primärkommunerna Hubbo, Tillberga, Sevalla och Tortuna hade börjat redan i 20-talet, och då en planmässig samberkan med sikte på sammanslagning inleddes i januari 1950, fanns inga dissonanser i konserten. Hubbo var den befolkningsmässigt dominerande delen i den nya enheten, och dess politiker skulle komma att leda både kommunalnämnd och fullmäktigeförsamling genom alla år. Förste ordförande för fullmäktige blev verkstadsmästaren Verner Sune. Den gamle beprövade Karl Ingemarsson tog hand om nämnden. Kommunalkamrer blev den i Hubbo verksamme G.I. Larson. Sune efterträdes med år 1954 av den färgstarke K. Einar Palm. Med år 1956 återkom Sune, enär Palm då som nämndordförande fattade styret i kommunen. Ingemarsson kunde efter ett 40-tal kommunala år njuta sitt otium cum dignitate. Palm harangerade honom för "en mycket förtjänstfull insats för kommunens bästa". han hobby har varit det kommunala", yttrade Palm med rätta. Ivar Larson, många förnämliga protokolls författare, avgick med pension i slutet av 1961. Han efterträddes av drätselassistenten Thorbjörn Falk från Täby. Denne följdes med år 1964 av kommunalassistenten Ingvar Johansson i Sollentuna. Det är allför tidigt att skriva Tillberga storkommuns historia. Här blott ett par reflexioner och några få data. Verksamheten i kommunens styrelse koncentreras till utbyggnaden av de båda tätorterna Hökåsen och Tillberga och till utvecklandet av moderna samhälleliga funktioner. Genom en mycket progressiv mark- och lånepolitik stimuleras bostadsbyggandet i kommunen. Debatten i den beslutande församlingen är livlig, voteringarnas antal rekordartat, den partipolitiska balansen god. I maj 1953 voteras 26-6 för modernisering av Sevalla kyrkskola - mot Sune. Ett års senare fattas beslut om uppförande av ett medborgarhus i Tillberga, ritat av arkitekten K.E. Hjalmarsson i Stockholm, ett av de förnämsta i Sverige. År 1955 köper kommunen mark i Bollsta; en ny centrumbildning där förordas ej utan framgång av den starke mannen i Tortuna, Olof R. Larsson i Ängesta. I oktober s.å. fattas det första beslutet, ett principbeslut, om uppförande av ett höggradigt reningsverk. En långtidsbudget över 5 år upprättas. Under trycket av densamma vinner Erik Ögren en dramatisk omröstning över kommunalnämnden om skatten . Han uppnår en extra höjning med 50 öre med ordförandens utslagsröst! År 1956 får Sevalla Bygdegårdsförening klarsignal för sitt för ortens kulturella liv så väsentliga bygge. Uppförande av en ny kantorsbostad i Tortuna beslutas, ett beslut vars verkställighet skulle komma att åsamka byggnadskommittèn svårt klander. Kvarnbackens går d köpes för exploatering. År 1957 bildas Västeråsbygdens polisdistrikt, omfattande randkommunerna kring staden. Prelimär överenskommelse träffas med SJ om övertagande av vattentäkten i Ansta, en i Skultuna föga populära händelse. "Bror Jakob Lövèns fond" mottages. Beslut fattas om vattentorn i Hökåsen. År 1958 förvärvas Kvistberga 1:4 Tortuna kyrkskola repareras. Central byggnadskommittè tillsättes. Huvudvattenledning Ansta-Tillberga projekteras. År 1959 beslutas ny centralskola. Ösby 1:1 förvärvas för senare byte mot Prästgården 1:1 och Jädra 3:1. Ordningsstadga och hälsovårdsordning fastställes. År 1960 upplåtes mark åt Fångvårdsstyrelsen för ungdomsfängelse. År 1962 genomföres grundskolan. En av arkitekt Ivar Jonsson utarbetad, länge otålligt väntad stadsplan för Tillberga samhälle antages. Det är året för regionkommunfrågans födelse. De nya signalerna kommer från KB. De fyra randkommunerna ställer sig positiva till en omedelbar långtgående samverkan i bl a polis- skol- och brandförsvarsfrågor. Men man avvisar tv i Tillberga mycket bestämt tanken på en snar ny kommunsammanslagning. År 1963 antages arkitekten Gustaf Boströms byggnadsplan för Hökåsen. Barnmorskebostaden i Tillberga ombygges. För tryggande av gynnsamma bostadskostnader bortskänkes svrårexploaterad mark för kedjehus till AB Anders Diös. Nytt reglemente för kommunalnämnden antages. Överenskommelse träffas med Västerås, Dingtuna, Skultuna och Kungsåra om inrättande av en samarbetsnämnd. Västerås kommunblock har bildats. År 1964 upplöses Västeråsbygdens Polisförbund, i det polisväsendet förstatligas. Arbetet i samarbetsnämnden kommer igång. Tillberga representeras däri av K. Einar Palm. Han rapporteras i december, att Västerås inriktar sig på sammanslagning årsskiftet 1966/67. Han kan också rapportera att en regionplan utarbetats och att randkommunerna vill se tiden något an. Tillbergafullmäktige följer sin hövding. Man vill se 70-talet i frihet. Man vill i ostördhet genomföra en del samhällsinvesteringar. Men det blir som Västerås vill - sammanslagning från den 1 januari 1967 Västerås i stadsarkivet den 18 augusti 1967 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

507

Länkar

Det finns inga länkar