Arkivbildare: VÄSTERÅS MUSIKSKOLA MUSIKSKOLANS OCH KULTURSKOLANS PERSONALFÖRENING

Grunduppgifter

VÄSTERÅS MUSIKSKOLA MUSIKSKOLANS OCH KULTURSKOLANS PERSONALFÖRENING
Se även Västerås musiksällskaps arkiv (Arkiv Västmanland) som var huvudman för musikskolan åren 1945-1961
390
1945 - 1993
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 390 VÄSTERÅS MUSIKSKOLA, MUSIKSKOLAN OCH KULTURSKOLANS PERSONALFÖRTECKNING VÄSTERÅS MUSIKSKOLA Hösten 1933 startades i Västerås efter uppländskt och värmländskt mönster under samarbete mellan IOGT, NTO och ABF och med läroverksadjunkt Ture Helmius (då Johnsson) som ledare en till mer allmän odling av amatörmusiken syftande musikcirkelverksamhet. Antalet samarbetande organisationer utökades inom något år med KFUM , Musiksällskapet och Västmanlands läns bildningsförbund. En samarbetskommitté tillsattes. Dess ordförande blev den energiske rektor Ivar Andrén. Lokalfrågan ordnades, anslag utverkades. Det kommunala stödet var till en början försiktigt - ännu åren närmast före kriget 1.000 kr. per år. Viktigt var nu, att den fria musikundervisningen fick fotfäste i skolan. Så skedde ute i Gryta 1941 genom Gunnar Axén, sedan 1937 verksam i musikcirkelrörelsen. Viktigt var också, att Werner Wolf Glaser 1944 knöts till denna. Hösten 1945 fick Musiksällskapet ansvaret för verksamheten, som nu ombenämndes. Västerås Musikskola startades. Som administrativ ledare kvarstod rektor Andrén. Musiköverlärare blevo till en början visserligen blott till gagnet - Gunnar Axén för stråk-och strängundervisningen, W.W. Glaser för övriga ämnen. Det är främst dessa tre män som gjort musikskolan till vad den är idag, en vittförgrenad, utomordentligt ansedd och välskött institution för tillvaratagande av den unga musikaliteten i staden. Även kvalitén har väl tillgodosetts. Den av Axén ledda Elevorkestern torde icke ha många motstycken i landet - är för övrigt känd och välkänd även utom Sveriges gränser.- Nedan redovisade delar av skolans arkiv blevo sommaren 1961 av rektor Andrén överlämnade till stadsarkivet. 1961-10-26 Sven Olsson Hösten 1933 startades i Västerås ett samarbete mellan IOGT, NTO och ABF. Avsikten var att utveckla amatörmusiken i cirkelverksamhet. Inom något år utökades antalet samarbetande organisationer med Musiksällskapet, Västmanlands läns Bildningsförbund och KFUM. I samband med detta tillsattes en arbetskommitté med rektor Ivar Andrén som ordförande. Det kommunala stödet var till en början försiktigt men den fria musikundervisningen började nu få fotfäste i skolan. Musiksällskapet fick 1945 ansvaret för verksamheten och Västerås Musikskola startades. Musikskolans egna lokaler på Sångargatan 1 byggdes 1962. Under 1970-talets första hälft expanderade Musikskolan kraftigt. Efterfrågan på musikundervisningen fördubblades vilket tillsammans med ökad uppdragsverksamhet medförde att även personalen fördubblades. Detta medförde ett allt större krav på nya lokaler. Före omorganisationen av skolkontoret 1981 var Musikskolans ledning knuten till skolkontoret och hade sin expedition där. Efter omorganisationen blev Musikskolan en driftenhet direkt underställd skoldirektören. Musikskolan var en självständig skolform under Skolstyrelsen, men verksamheten bedrevs i nära samverkan med musikundervisningen i grundskolan och gymnasie- skolan. Musikskolan bedrev som "egen" verksamhet frivillig musikundervisning. Undervisningen skedde individuellt, i grupp samt som olika ensembleaktiviteter och omfattande instrumentalundervisning, sång och musikteori. Musikskolan genomförde även viss verksamhet på uppdrag av andra skolor och förvaltningar. Läsåret 1990/91 kom musikskolans organisation att förändras. Tidigare 18 distrikt lades samman till 8. De nya distriktsledarna stod organisatoriskt i linjeställning direkt under Musikskolans rektor. Verksamheten var sedan tidigare indelad i fyra studierektorsområden, klaver, sång, blås och stråk. Detta förändrades inte i den nya organisationen, studierektorerna fick i stort sätt samma ansvar, befogenheter och uppgifter som tidigare. Distriktsledarna fick däremot en ny roll. De färre och större distrikten samt den ökade decentraliseringen gav distriktsledarna större ansvar vad gällde administration, samordning och ledning av verk- samheten i distrikten. Rektor och de åtta distriktsledarna bildade DLG, DistriktsLedningsGruppen. Rektor och de fyra studierektorerna bildade RLG, Rektors Lednings Grupp. De båda ledningsgrupperna kunde sammanträda var för sig eller gemensamt och bildade tillsammans MLG; Musikskolans Ledningsgrupp. 1993 övergick Musikskolans verksamhet till proAros, det nya namnet blev nu Västerås Kulturskola. Musikskolans arkiv avslutas i samband med detta. Delar av Musikskolans arkiv har ordnats och förtecknats tidigare. Den tidigare förteckningen omfattar handlingar från 1933-1975. År 1993 och 1996 levererades ytterligare delar av Musikskolans arkiv till Stadsarkivet. I samband med förtecknandet av de nya leveranserna upprättades en i stort sett ny förteckning även över de delar av arkivet som var förtecknat sedan tidigare. De nya leveranserna omfattade handlingar från 1954-1993. Västerås 1998-12-04 Linda Pettersson Praktikant från Arkivkursen

Placering

312

Länkar

Det finns inga länkar