Arkivbildare: ÅLDERDOMSHEMMETS FÖR PAUVRES HONTEUX ARKIV

Grunduppgifter

ÅLDERDOMSHEMMETS FÖR PAUVRES HONTEUX ARKIV
418
1899 - 1970
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 418 ÅLDERDOMSHEMMET FÖR PAUVRÈS HONTEUX Med gåvobrev den 26 april 1895 donerade fru Wilhelmina Ericsson 10.000 kr. till "ett hem för enkor och äldre ogifta fruntimmer, tillhörande s.k. Pauvres honteux inom Westerås stad". Donationen mottogs av stadsfullmäktige den 30 maj s.å. Beloppet var för litet för omedelbar åtgärd, men sedan änkefru Karin Moberg ( sfm 1898 25/8) lämnat nödig utfyllnad, beslöt stadsfullmäktige den 24 november 1898 att uppföra den av donator tillärnade institutionen på tomten nr 6 i kv. Ingrid. Den togs i bruk den 1 oktober 1899. Av donationskapitalet kvarstående medel var för knappa för att medge bostadsförmån in natura, varför platserna på hemmet måste uthyras till pensionärerna, givetvis dock till moderat pris. Direktionen av hemmet tillföll enligt donationsbestämmelserna stadsfullmäktiges ordförande, domprosten och förste stadsläkaren.Trots kraftigt stigande kostnader kunde institutionen länge utan samhällsingripande upprätthållas tack vare fortsatt privat välvilja. Åtskilliga nya donationer tillkom, Anna Falkenbergs fond ( sfm 1915 18/6, 1950 26/10), Lotten Ekelunds donationsfond (sfm 1919 27/2), Karin Möllers donationsfond ( sfm 1923 26/4), Emelie Bergströms donationsfond ( sfm 1925 26/3 ), Cecilia Charlotta Lindgrens donationsfond ( sfm 1950 27/4), Elin Matilda Tengströms donationsfond ( sfm 1955 24/2) och Vendela Olivia Klingströms donationsfond (sfm 1956 26/1). Sedan en markerad tendens till kapitalminskning inträtt, hemställde hemmets styrelse den 4 december 1953, att byggnaden skulle inlösas av staden och styrelsen berättigas att disponera fondavkastningen till hyresbidrag. Framställningen bifölls av fullmäktige i februari 1954. I mars 1970 sammanslogs de nämnda fonderna till en samfond, vilken ställdes till socialnämndens omedelbara disposition. Den särskilda styrelsen eller delegationen upphörde därmed. Jfr sfm 1970 25/3 § 85. Västerås den 2 november 1971. Sven Olsson

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar