Arkivbildare: STIFTELSEN SOLGÅRDARS ARKIV

Grunduppgifter

STIFTELSEN SOLGÅRDARS ARKIV
579
1936 - 1966
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 579 STIFTELSEN SOLGÅRDARS ARKIV Sedan 1935 års riksdag beslutat statliga stödåtgärder för åstadkommande av ändamålsenliga bostäder åt barnrika familjer med svag ekonomi (SFS 512/35), tillsatte drätselkammaren i Västerås den 3 oktober s.å. en kommitté för lokal utredning i ärendet. Kommittén handlade snabbt. I april 1936 var den klar med sina rekommendationer. De statliga låne- och bidragsfonderna skulle i möjligaste mån utnyttjas. Verksamheten skulle handhavas av HSB genom en särskild stiftelse. Flerfamiljshus, ej dyrare småstugor, skulle byggas, till en början 5 stycken på olika håll i staden. Programmet beskars något av drätselkammaren, men i oktober kunde stadsfullmäktige besluta ej mindre om stadgar för Stiftelsen Solgårdar än om dess tre första barnrikehus. Staden inträdde som garant för ev. hyresförluster. Stiftelsen administreras av en styrelse, vari drätselkammaren har en ledamot, då detta skrives fastighetschefen Gunnar Asker. Ordförande är direktör Arne Jägmo, och samtliga ledamöter är kvalificerade fastighetsexperter. Trots detta är givetvis denna stiftelse en "dålig affär". Stiftelsens bokföring och förvaltning övertogs 1955 av Västerås stad. Fastigheterna övertogs år 1966 av AB Mimer. Västerås i stadsarkivet den 20 januari 1966 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

164

Länkar

Det finns inga länkar