Arkivbildare: STYRELSEN FÖR STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEKET I VÄSTERÅS

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEKET I VÄSTERÅS
Västerås Arbetarinstituts bibliotek (föregångare, se historik)
595
1952 - 1974
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 595 STYRELSEN FÖR STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEKET I VÄSTERÅS Stifts- och landsbiblioteket i Västerås inrättades år 1952. Tidigare hade Linköping (1926) och Skara (1938) erhållit dylika bibliotek medan det i Växsjö inrättades år 1953. Enligt instruktionerna hade stifts- och landsbiblioteketen en dubbel uppgift., nämligen att tillgodose såväl vetenskaplig forskning som "folkliga bildningssträvanden". De förutvarande stifts- och landsbibliotekens äldre samlingar av handskrifter och böcker ansågs kunna tillförsäkras en mer sakkunnig vård, och göras lättare tillgängliga för forskningen genom att flyttas från de dåvarande läroverken för att inordnas i fristående, självständiga bibliotek. Huvudmannaskapet för stifts- och landsbiblioteken var delat mellan stat och kommun. Det statliga huvudmannaskapet förelåg som en direkt konsekvens av bibliotekens ställning som statliga institutioner, för vilka Kungl Maj:t fastställde instruktioner och tillsatte tjänsten som bibliotekschef, landsbibliotekarien. Det kommunala huvudmannaskapet framträdde tydligast i det förhållandet att kommunerna hade det omedelbara administrativa och ekonomiska ansvaret för folkbiblioteksverksamheten samt för lokalerna. Västerås Arbetarinstituts bibliotek var tidigare stadens folkbibliotek av större betydelse, och det fick som sådant karaktären av stadsbibliotek. Detta kom att utgöra kärnan i stifts- och landsbibliotekets samlingar av modern litteratur. Stifts- och landsbiblioteket kommunaliserades fr.o.m. den 1 januari 1975. Se vidare Styrelsen för Västerås Stadsbiblioteks arkiv. Från 1993, se Styrelsen för proAros, Kultur.

Placering

316

Länkar

Det finns inga länkar