Arkivbildare: SKULTUNA FÖRENINGSRÅD

Grunduppgifter

SKULTUNA FÖRENINGSRÅD
332
1975 - 1985
Skultuna
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 332 SKULTUNA FÖRENINGSRÅD I mars 1975 fördes ett protokoll över ett möte med det s k "Aktivitetsrådet" i Bruksskolan, där människor anknutna till fritidsgården, SMU och HHS efterlyste ett bättre samarbete mellan föreningarna i Skultuna. De menade att man borde ta ett gemensamt ställningstagande för att lyfta fram Skultuna och dess problem. Redan efter en månad vid nästa möte hade fler föreningar samlats och man gick då under namnet Föreningsrådet i Skultuna. Bland föreningarna märktes bl a Kägelklubben Bataljonen, Skultuna IS, Skultuna Hem o Skola, Skultuna Soc Dem förening, Unga Örnar, Skultuna Centern, HGF, IOGT-NTO m fl. Man bestämde sig för att försöka samordna och planera gemensamma aktiviteter. 1976 fick rådet en tydligare utformning och ett arbetsutskott tillsattes för att utreda rådets framtida utseende. 1977 startade Skultuna Föreningsråd sin egentliga verksamhet med interimsstyrelse, vilken skulle verka under en prövotid fram till årsmötet 1979. Man skulle främja samarbetet och prioriteringen mellan de nu 20 medlemsföreningarna, samt de övriga 20 föreningarna i Skultuna. Man ville också, utan partipolitiskt ställningstagande, tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i samhället och främja föreningslivet. Verksamhetsplanerna skulle sammanställas och ur praktisk synvinkel satte rådet bl a upp en anslagstavla för att undvika att aktiviteterna kolliderade. Från och med 1979 tillsattes en fast styrelse. 1977 anordnade Skultuna Föreningsråd den första s k Föreningsdagen, en årlig återkommande tradition, där föreningarna fick en chans att visa upp sin verksamhet för invånarna. Andra aktiviteter som rådet ordnade var bl a städdag, luciafirande, talangjakter, allsångskvällar, kulturfester och hantverksutställningar. Man förde även kampanjer och debatter i frågor som arbetslöshet, fred, skadegörelse och medmänsklighet. 1977 föreningsrådet in en skrivelse till kommunstyrelsen med förfrågan om att bli en remissinstans i de frågor som berörde dess verksamhet. Detta avslogs med hänvisning till att Västerås Ungdomsråd och Västerås Idrottsallians skulle föra dess talan. Rådet tog också tidigt kontakt med den förstnämnda. Önskan att bli remissinstans var en fråga som man kom att driva under en längre period. I samband med inrättande av en kommundelsnämnd i Skultuna 1985 upphörde Skultuna Föreningsråd och frågorna kom att ingå i nämndens verksamhetsområde. Skultuna 990420, Angelica Björlestrand Arkivare

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar