Arkivbildare: VÄSTERÅS BRYGGERIERS ARKIV: VÄSTERÅS BRYGGERI AB:S ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS BRYGGERIERS ARKIV: VÄSTERÅS BRYGGERI AB:S ARKIV
Västerås Bryggeri AB Västerås Nya Bryggeri Westerås bryggeribolag AB Västerås bryggerier
66
1853 - 1964
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 66 VÄSTERÅS BRYGGERIERS ARKIV: VÄSTERÅS BRYGGERI AB:S ARKIV Den 20 oktober 1853 försålde underläkaren Fredrik Reinhold Lundahl till herr Victor Wulff närmare 2 tld av Pärlebovreten (eg.Pårlebovreten) mellan Glasgatans förlängning och Svartån väster om denna. Victor Wulff uppförde här de första av de anläggningar som alltsedan dess tillsammantagna benämts Västerås bryggeri. Bryggaren Wulff synes emellertid haft vissa svårigheter att finansiera den snabbt växande rörelsen. Tillfälligt tog han in en broder som participent i denna. Men redan 1860 var tiden inne för bolagsbildning. "Westerås Bryggeri Bolag" bildades och bolaget förvärvade anläggningarna och rörelsen. Denna avsåg från början tillverkning av bajerskt och svenskt öl. Verksamheten vitaliserades genom bolagsbildningen. Däri deltogo den nämnde Victor Wulff, handelsman Alb. Engwall och den rike och inflytelserike grosshandlaren P.O.Flodin. Den sistnämnde tog genast ledningen; Wulff köptes ut redan före 1860 års utgång. Engwall två år senare. Westerås Bajerska Bryggeri hade blivit ett enmansföretag. Detta drevs dock av P.O. Flodin under det gamla namnet "Westerås Bryggeribolag". Detta av grosshandlare Flodin helt ägda företag kunde efter hans frånfälle 1893 icke bestå. I oktober sagda år bildade sönerna, bryggeridisponenten Carl Flodin, rådmannen Eric Flodin och handlanden Claes Flodin Westerås Bryggeri Ab, vilket påföljande år även formellt förvärvade fastighet och rörelse. Utbyggnad skedde. Västerås Bryggeri AB miste småningom sin karaktär av familjefirma, och det fick år 1931 en konkurrent i Nya Bryggeri- och Mälteri AB i Västerås. Förhållandet mellan de båda företagen var från början gott. De skaffade sig ett gemensamt dotterföretag, Bergslagens Bryggeri AB i Norberg. Deras öden blevo ock på längre sikt likartade. Bryggeri- och Mälteribolaget ombildades juni-juli 1948 under namnet Nya Bryggeri AB i Västerås till ett dotterbolag under AB Stockholms Bryggerier, och det nya företaget förvärvade följande år gamla bryggeriets rörelse. I samband därmed ombildades Nya Bryggeri AB i Västerås till AB Västerås Bryggerier. Den 31 maj 1949 sålde Västerås Bryggeri AB sina sista buteljer. Sin slutfas fick denna utveckling den 10 januari 1964 då ett avtal om fusion undertecknades, varigenom AB Västerås Bryggerier upphörde och moderföretaget AB Stockholms Bryggerier övertog dess verksamhet. Ett stycke bryggerihistoria hade slutskrivits. Vissa lokala förhållanden ha bidragit till bryggerinäringens slutliga avveckling i Västerås. Stadstrafikens våldsamma intensifiering under 50-talet ställde Västerås stad inför tvånget att förvärva bryggerifastigheten, ägd av ett särskilt fastighetsförvaltande organ, AB Valdivia.En nordsydlig trafikled måste anläggas väster om ån. Överenskommelse i ärendet träffades år 1962. Nedan redovisade delar av Västerås bryggeriers arkiv ha i samband med evakuering av lokalerna överlämnats till stadsarkivet. Beståndet omfattar två delarkiv: a) Gamla Flodinska bryggeriets arkiv, här benämnt "Västerås Bryggeri AB:s arkiv b) Västerås Nya Bryggeris arkiv, till vilket av praktiska skäl förts vissa AB Västerås Bryggeriers handlingar.

Placering

83

Länkar

Det finns inga länkar