Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM, OMRÅDE 4

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM, OMRÅDE 4
122
1997 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Västerås Stadsarkiv 122 STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM, OMRÅDE 4 Områdets geografiska utbredning: Skallberget-centrum. Området förkortas P 4. Ansvar och verksamhet är uppdelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden. Barn och ungdom Ansvar för grundskola, barnomsorg och fritid. Till området hör: Blåsboskolan Herrgärdsskolan Gideonsbergsskolan Emausskolan Skallbergsskolan 1997 blev Emausskolan en F-6 - skola och högstadiet upphörde därmed. Fritid och barnomsorg: Bellmansgården, Nordanby, Skallbergsgården Individ och familj Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Äldre och handikapp Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappade, dagcentraler. Handlägger ansökningar om färdtjänst ( t o m 1998). Till området hör: Herrgärdets-, Karlslunds-, Skallbergets- och Gideonsbergs servicehus, hemtjänsten i centrum, Gideonsberg och Skallberget. Organisationen med geografiskt baserade områden med ansvar för flera verksamhetsområden fanns inom proAros under perioden 1997-2005. 2006 bildades istället fyra olika verksamhetsområden baserade på funktion: Kultur, fritid och förebyggande, Lärande och utbildning, Vård och omsorg samt Individ och familj. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet Arkivet omförtecknades under mars 2021 och arkiven inom område 4 (barn och ungdom, individ och familj, äldre och handikapp samt integrerat område) slogs ihop till ett arkiv.

Placering

249

Länkar

Det finns inga länkar