Arkivbildare: ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Grunduppgifter

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Kommunstyrelsen/arbetsmarknad
330
1998 - 2006
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 330 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Arbetsmarknadsnämnden inrättades genom beslut i kommunfullmäktige 1997. Beslutet hade föregåtts av att kommunstyrelsen i oktober 1996 gett stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra projektet "Kraftansamling mot arbteslösheten i Västerås". Projektet resulterade i en rapport där bland annat inrättandet av en arbetsmarknadsnämnd föreslogs. Nämnden skulle vara i personunion med kommunstyrelsen gällande såväl ordinarie ledamöter som ersättare. Även ordförande och vice ordförande skulle vara samma som i kommunstyrelsen. Vid arbetsmarknadsnämndens tillkomst fördes vissa uppgifter som tidigare legat på kommunstyrelsen över till den nya nämnden. Det gällde kommunstyrelsens ledningsfunktion avseende samordning av insatser för sysselsättningen m. m. samt den lagstadgade uppgiften att vara arbetslöshetsnämnd. Arbetsmarknadsnämndens uppdrag blev att leda och samordna stadens insatser i sysselsättningen och utföra nödvändiga uppgifter genom att anlita utförare inom eller utanför den kommunala organisationen. Arbetsmarknadsnämnden skulle vidare ansvara för olika typer av åtgärder, exempelvis arbetslivsutveckling (ALU), arbetsplatsintroduktion (API), datortek, resursarbeten m.m. Nämnden började verka sista kvartalen 1997. Administrativt stöd m.m. kom från stadsledningskontoret men nämnden skulle ej vara personalnämnd. I november 2006 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för kommunstyrelsen där ansvaret för stadens arbetsmarknadspolitiska åtgärder fördes tillbaka till kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsnämnden (Kommunstyrelsen/arbetsmarknad) upphörde därmed som nämnd.

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar