Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: GRYTA-TILLBERGA, OMRÅDE 5

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: GRYTA-TILLBERGA, OMRÅDE 5
För år 2006/2007 och framåt se arkivbildaren Västerås kommunala grundskolor (detta gäller för samtliga grundskolor).
76
1993 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 76 STYRELSEN FÖR PROAROS, GRYTA TILLBERGA, OMRÅDE 5 Områdets geografiska utbredning: Gryta-Tillberga. Ansvar och verksamhet är uppdelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden. Barn och ungdom Ansvar för grundskola, barnomsorg och fritid. Till området hör: Apalbyskolan, Emausskolan (t o m 1994 därefter PB 4 1995-1996, P 4 1997-2005) (skolan är förtecknad under område 4 Skallberget-Centrum ) Hökåsens skola, Ormkärrsskolan, Piltorpsskolan, Rönnbyskolan, Sevalla/Tortunaskolan, Tillbergaskolan, Önstaskolan I dessa skolor finns även barnomsorg integrerat. Området ansvarar även för barnomsorgen i Önsta-Gryta, Hökåsen, Rönnby, Tillberga och Önsta fritidsparks barnomsorg. Individ och familj Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Till området hör Vårdbas missbruk (t o m 1996 en egen enhet inom proAros), som handlägger ansökningar om bostadsbidrag och familjebidrag. Ansvaret för handläggningen av bostadsbidrag överflyttades 1994 till Försäkringskassan. Vårdbas ekonomi svarar även för hushållsekonomisk rådgivning till hushållen. Verksamhetsområde är hela Västerås stad. Området har även en flyktingenhet med ansvar för hela Västerås kommun. Äldre och handikapp Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappade, dagcentraler. Handlägger ansökningar om färdtjänst ( t o m 1998). Till området hemtjänsten i Önsta, Gryta, Hökåsen och Rönnby, Gryta sjukhem samt gruppboende i Önsta och Gryta. Kultur Till området hör fr o m 1995 biblioteken i Hökåsen och Önsta-gryta. Dessa tillhörde stadsbiblioteket mellan åren 1993-1994. Organisationen med geografiskt baserade områden med ansvar för flera verksamhetsområden fanns inom proAros under perioden 1997-2005. 2006 bildades istället fyra olika verksamhetsområden baserade på funktion: Kultur, fritid och förebyggande, Lärande och utbildning, Vård och omsorg samt Individ och familj. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet Arkivet omförtecknades under mars 2021.

Placering

362

Länkar

Det finns inga länkar