Arkivbildare: VÄSTERÅS YRKESSKOLORS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS YRKESSKOLORS ARKIV
Slöjdskolan Tekniska skolan Centralslöjdskolan Västerås konstskola (1967- )
538
1882 - 1971
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 538 VÄSTERÅS YRKESSKOLORS ARKIV År 1865 testamenterade brukspatron C M Zimmerman en mycket betydande del av sin kvarlåtenskap till en slöjdskola i Västerås. Denna skola omsider kom till stånd 16 år senare, var donationen uppe i omkring 108 000 kr. Härtill kom stöd från kommunen, landstinget och hushållningssällskapet samt småningom även staten. Skolan invigdes den 13 februari 1881. Från början uppdelad på två avdelningar, 1) tekniska avdelningen, 2) slöjdavdelningen, blev den snart - dock med bibehållen gemensam ledning - åtminstone till namnet två olika skolor, 1) tekniska skolan och 2) centralslöjdskolan. Denna dualism upphörde eller, om man så vill, mångfaldigades, med år 1919, då i enlighet med 1928 års riksdags beslut om ny organisation för den lägre tekniska undervisningen nytt reglemente för stadens lärlings- och yrkesskolor fastställdes. Härefter blir den vanligast förekommande sammanfattande benämningen på dessa undervisningsorgan Västerås stads skolor för yrkesutbildning eller Västerås stads yrkesskolor. Deras verksamhet flyttades från Zimmermanska huset vid Stora torget till den nybyggda Tekniska skolan, där de lokalt och på rektorsplanet förenas med den statliga elektrotekniska fackskolan, numer benämnd Västerås Högre Tekniska Läroverk. I samband härmed överläts en vid Stora torget alltsedan år 1880 bedriven affärsrörelse, kallad Hemslöjdsmagasinet, till Västmanlands läns Hemslöjdsförening. Undervisning vid den nya fackskolan och gymnasiet, fr o m 1966 ht, meddelades vid Zimmermanska skolan. Arkivbildaren upphörde i samband med gymnasieskolans införande fr o m höstterminen 1971.

Placering

398

Länkar

Det finns inga länkar